ECB tra­ži ve­će ov­las­ti u nad­zo­ru kli­rin­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)

Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB) obja­vi­la je kra­jem proš­log tjed­na da je za­tra­ži­la ve­će ov­las­ti za nad­zor pos­lo­va kli­rin­ga, či­me bi se oja­čao nje­zin auto­ri­tet u od­no­su na London u seg­men­tu eur­skih tran­sak­ci­ja na­kon što Bri­ta­ni­ja iz­a­đe iz Eu­rop­ske uni­je. U Fran­k­fur­tu pri­tom stra­hu­ju da bi nji­ho­va nad­lež­nost u tom seg­men­tu fi­nan­cij­skih us­lu­ga mo­gla bi­ti os­lab­lje­na na­kon Brexi­ta i os­la­bi­ti nji­hov nad­zor nad tim sis­tem­ski važ­nim ak­tiv­nos­ti­ma. U ECB-u pro­cje­nju­ju da se u Lon­do­nu dnev­no kli­rin­ški obra­de eur­ske tran­sak­ci­je od 101 mi­li­jar­du eura. Tre­nut­no sre­diš­nja ban­ka nad­zi­re te us­lu­ge kroz su­dje­lo­va­nje u ko­le­gi­ji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.