Šved­skim par­tyjem u Art par­ku sla­vi se Mid­som­mar

Vecernji list - Hrvatska - - Za­greb - (kp)

Za­što je Mid­som­mar, ko­jim se tra­di­ci­onal­no sla­vi po­če­tak ljet­no­ga sol­s­ti­ci­ja, je­dan od naj­važ­ni­jih da­na u ka­len­da­ru Šved­ske, po­pu­la­ran po­put Bo­ži­ća, ot­krit će ve­le­pos­la­nik te zem­lje Lars Sc­h­midt na par­tyju ko­ji u su­rad­nji s Ike­om pri­re­đu­ju da­nas u 17.30 sa­ti u Art par­ku. Za­ba­vu na otvo­re­nom uz skan­di­nav­sku glaz­bu i ne­za­obi­la­zan ples za­či­nit će šved­ske de­li­ci­je i ljet­ni glögg kok­te­li, a za klin­ce se od 18 do 19 sa­ti or­ga­ni­zi­ra ra­di­oni­ca na ko­joj će mo­ći na­uči­ti ka­ko kre­ira­ti cvjet­ne vjen­či­će za ko­su ko­ji su, ka­žu, glav­ni mod­ni de­talj Mid­som­ma­ra.

THIN­K­S­TOCK

Cvjet­ni vjen­či­ći Klin­ci će mo­ći na­uči­ti ka­ko se iz­ra­đu­ju ne­za­obi­laz­ni mod­ni de­ta­lji blag­da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.