Mo­gu li No­kia mo­bi­te­li opet vla­da­ti svi­je­tom

To­mis­lav Him­be­le go­vo­ri o ra­du za HMD glo­bal, lan­si­ra­nju te­le­fo­na No­kia, sna­zi bren­da te ulo­zi i mi­si­ji ko­ju kom­pa­ni­ja že­li os­tva­ri­ti na tr­ži­štu

Vecernji list - Hrvatska - - Smart -

To­mis­lav Him­be­le o ra­du u no­voj tvrt­ki sa starim bren­dom ka­že: “Za­kon. Za­is­ta, ta fin­ska ot­por­nost, ko­ja ne je­nja­va čak i kad su šan­se mi­ni­mal­ne, ugra­đe­na je i u kul­tu­ru ovog no­vog fin­skog star­tu­pa, HMD Glo­ba­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.