Na­oča­la­ma pro­tiv ne­sa­ni­ce, pro­vje­re­no i na obi­la­sku oko Zem­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Smart -

Ne mo­že­te ni­ka­ko zas­pa­ti? Kao i uvi­jek, teh­no­lo­gi­ja je sprem­na po­mo­ći. Ka­ko? Što ka­že­te na par pa­met­nih na­oča­la za spa­va­nje? Na­oča­le do­la­ze iz Sa­na He­al­th i ko­šta­ju 400 ame­rič­kih do­la­ra. Ono što do­bi­je­te je, pre­ma ri­je­či­ma pro­izvo­đa­ča, sa­vr­še­ni san de­se­tak mi­nu­ta na­kon što na­oča­le sta­vi­te na gla­vu. One, na­ime, ra­de vi­še od blo­ki­ra­nja svje­tla – unu­tar ku­ći­šta na­la­zi se niz ins­tru­me­na­ta ko­ji na­očaDo­la­zi la­ma po­put onih za vir­tu­al­nu stvar­nost da­ju mo­ći audio-vi­zu­al­nog po­dra­ža­ja. Na­oča­le na taj na­čin ak­ti­vi­ra­ju sta­nje u moz­gu pri­sut­no pri naj­dub­ljem sta­nju opu­šte­nos­ti. Sa­na Sle­ep mo­že pra­ti­ti re­ak­ci­ju ko­ris­ni­ko­va živ­ča­nog sus­ta­va ka­ko bi per­so­na­li­zi­ra­la sti­mu­la­ci­ju. Pr­vi pra­vi test teh­no­lo­gi­ja je ima­la ti­je­kom pot­hva­ta Ber­tran­da Pic­car­da – le­ta oko Zem­lje le­tje­li­com So­lar Im­pul­se. Nje­gov cik­lus spa­va­nja omo­gu­ća­vao mu je tri sa­ta sna u da­nu po­di­je­lje­no na dva­de­se­to­mi­nut­ne seg­men­te.

Vi­jes­ti na ovoj stra­ni­ci po­su­di­li smo s por­ta­la Di­gi­tal­no.hr. Oni su us­mje­re­ni na prak­tič­nu pri­mje­nu teh­no­lo­gi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.