Ne za­bo­ra­vi­te na­pi­sa­ti da ste ‘out of of­fi­ce’

Vecernji list - Hrvatska - - Smart -

vri­je­me go­diš­njih od­mo­ra kad će­mo re­du­ci­ra­ti svo­je di­gi­tal­ne ak­tiv­nos­ti, po­go­to­vo one pos­lov­ne. No pri­je od­la­ska, od­go­vor­ni kak­vi je­smo, na svom e-san­du­či­ću pos­ta­vit će­mo tzv. out of of­fi­ce po­ru­ku, oba­vi­jest da ni­smo u ure­du. Jed­nos­tav­no, kad nam net­ko u za­da­nom pe­ri­odu po­ša­lje e-ma­il, do­bit će po­ru­ku da smo od­sut­ni, na od­mo­ru ili pu­to­va­nju. Uobi­ča­je­no se to ra­di za pos­lov­nu elek­tro­nič­ku po­štu, no nit­ko vam ne bra­ni da tak­vu po­ru­ku pos­ta­vi­te i za svoj pri­vat­ni ra­čun ako zna­te da ne­će­te mo­ći ažur­no od­go­va­ra­ti.

Pos­ta­vi­te auto­mat­ski od­go­vor po­ši­lja­te­lji­ma da ste na od­mo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.