BIS­TE LI UDOMILI SERVER – DA VAS GRI­JE

Vecernji list - Hrvatska - - Smart -

Pla­ni­ra­te uves­ti op­ti­ku u svoj dom ili ured? Ako ži­vi­te u Ni­zo­zem­skoj, on­dje će­te us­put do­bi­ti bes­plat­no gri­ja­nje. Ra­ču­ni­ca je jed­nos­tav­na: umjes­to da iz­gra­di far­mu ser­ve­ra i pla­ća ogrom­ne nov­ce za nje­no hla­đe­nje, da bi vam on­da po­nu­di­la pris­tup do po­da­ta­ka, ser­ve­ri će se smjes­ti­ti on­dje gdje „tro­ši­te“po­dat­ke – kod vas, i ta­ko će­te ušte­dje­ti na gri­ja­nju. Ni­zo­zem­ska tvrt­ka Ner­da­li­ze iz­gra­di­la je ci­je­li sus­tav oko te za­mis­li. Je­dan nji­hov server ge­ne­ri­ra oko 1000 wat­ta za gri­ja­nje – do­volj­no za za­gri­ja­va­nje ma­nje pros­to­ri­je ili za za­gri­ja­va­nje to­ple vo­de za ku­ćans­tvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.