Kće­ri su lju­bi­mi­ce svo­jih poz­na­tih oče­va umjet­ni­ka

Iza sva­ke us­pješ­ne kće­ri sto­ji di­van otac, re­če­ni­ca je s ko­jom se mno­gi sla­žu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Kla­ra Mo­drić

U svi­je­tu slav­nih mno­go je kće­ri svoj pro­fe­si­onal­ni put, baš po­put nji­ho­vih ta­ko­đer poz­na­tih oče­va, gra­di­lo pod bud­nim okom jav­nos­ti sce­na@ve­cer­nji.net Iza sva­ke us­pješ­ne kće­ri sto­ji di­van otac – mo­žda ta iz­re­ka i ni­je za­ži­vje­la u na­ro­du, ali bi se mno­gi s njom si­gur­no slo­ži­li. U svi­je­tu slav­nih mno­go je kće­ri ko­je su pro­fe­si­onal­ni put, baš po­put svo­jih oče­va, gra­di­le pod bud­nim okom jav­nos­ti.

Iz­me­đu dje­te­ta i odras­lih

Blo­ge­ri­ca El­la Dvor­nik ne skri­va da je u nje­zi­nu ži­vo­tu ve­li­ku ulo­gu imao pre­ra­no pre­mi­nu­li otac, glaz­be­nik Di­no Dvor­nik. - Ima­la sam sa­mo 17 go­di­na ka­da je moj ta­ta pre­mi­nuo. Zbu­nju­ju­će vri­je­me jer si iz­me­đu dje­te­ta i odras­le oso­be. Vri­je­me ka­da te ro­di­te­lji vo­de da pos­ta­neš net­ko i do­ne­seš pra­ve od­lu­ke me­ni je bi­lo vri­je­me da klik­nem “fast forward” i što br­že odras­tem. Ni­je ta­da ma­mi bi­lo la­ko

Ima­la sam 17 go­di­na ka­da je pre­mi­nuo moj ta­ta Di­no Dvor­nik, ka­že El­la Dvor­nik Ni Bog ti ne mo­že po­mo­ći ako ne­maš ta­len­ta, tvr­di Lu­ci­ja Šer­be­dži­ja

Ha­na He­ge­du­šić priz­na­je da ima bo­lji od­nos s ocem Hr­vo­jem ne­go s maj­kom Kse­ni­jom Er­ker

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.