Me­ri­ma Klju­čo nas­tu­pa uz Mi­ros­la­va Ta­di­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (dde)

U Za­gre­bač­kom ka­za­li­štu mla­dih u pe­tak 30. lip­nja u 21 sat za­jed­no će nas­tu­pi­ti svjet­ski priz­na­ta har­mo­ni­ka­ši­ca Me­ri­ma Klju­čo i gi­ta­rist Mi­ros­lav Ta­dić. Na kon­cer­tu u ka­za­li­štu pred­sta­vi­ti će svoj no­vi pro­jekt na­zvan “Arit­mia”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.