Ni­jem­ci i Ta­li­ja­ni su na­mi­jes­ti­li utak­mi­cu?

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (go­al.hr)

Je li na Eu­ru do 21 go­di­ne vi­đen naj­ve­ći skan­dal no­go­met­ne go­di­ne? Na­ime, u po­s­ljed­njem ko­lu sku­pi­ne Ita­li­ja je po­bi­je­di­la Nje­mač­ku s 1:0, re­zul­ta­tom ko­ji je obje re­pre­zen­ta­ci­je odveo da­lje, u po­lu­fi­na­le. No, da su Ni­jem­ci pri­mi­li još je­dan gol, is­pa­li bi, dok bi even­tu­al­nim go­lom Nje­mač­ke Ita­li­ja is­pa­la. Ni­šta od to­ga ni­je se, na­rav­no, do­go­di­lo... Žr­tva su is­pa­li Slo­va­ci, ko­ji idu ku­ći. – Ja­ko sam ra­zo­ča­ran, svi smo. Ono što su pri­re­di­li Ni­jem­ci i Ta­li­ja­ni ve­li­ka je sra­mo­ta za no­go­met – re­kao je Pa­vel Ha­pa­la, slo­vač­ki iz­bor­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.