HKS or­ga­ni­zi­ra če­t­vr­ti put Bal­kan­sko pr­vens­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Za­gre­bač­ki hi­po­drom bit će slje­de­ći tje­dan do­ma­ćin Bal­kan­skog pr­vens­tva u dre­sur­nom ja­ha­nju. Za one ko­ji ne zna­ju, dre­su­ra je ko­njič­ka dis­ci­pli­na u ko­joj se ocje­nju­ju stil­ske fi­gu­re i ko­re­ogra­fi­ja, a pro­gram po ja­ha­ču tra­je 6,5 mi­nu­ta. Hr­vat­ski ko­njič­ki sa­vez, kao org­ni­za­tor, te ZKS kao su­or­ga­ni­za­tor, sprem­no do­če­ku­je ovo ve­li­ko na­tje­ca­nje ko­je će se odr­ža­ti na pješ­ča­nom par­ku­ru. Ovo je već če­t­vr­to Bal­kan­sko pr­vens­tvo u raz­nim ko­njič­kim dis­ci­pli­na­ma ko­je je do­bi­la Hr­vat­ska. Ukup­no će nas­tu­pi­ti 62 gr­la i is­to to­li­ko ja­ha­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.