Igra­či Ci­ba­li­je i da­lje od­bi­ja­ju ići na pri­pre­me

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ma­nje je od mje­sec da­na do po­čet­ka no­ve HNL se­zo­ne, a Ci­ba­lia je u ni­kad dub­ljoj kri­zi. Na­kon što je mom­čad tre­ba­la u su­bo­tu ot­pu­to­va­ti na pri­pre­me na Ku­pres, put je bio od­go­đen jer su igra­či, od ko­jih je do­brom di­je­lu ugo­vor is­te­kao 15. lip­nja, od­bi­li ići dok im se ne is­pla­te du­go­va­nja. Na­ža­lost, ni tim ul­ti­ma­tu­mom ni­je ri­je­še­no ni­šta, mom­čad ni u ne­dje­lju uju­tro ni­je otiš­la na pla­ni­ra­ni put. – Pu­to­va­nje se ot­ka­zu­je zbog pre­ma­log fon­da igra­ča – iz­ja­vio je ju­čer tre­ner Ci­ba­li­je Mla­den Bar­to­lo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.