Fi­na­lis­ti­ce će na Ja­ru­nu vo­zi­ti bi­cikl po vo­di

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ho­tel Sport u Iva­nićGra­du i iz­le­ti­šte Pe­tek već će pe­tu go­di­nu za­re­dom bi­ti do­ma­ćin naj­sta­ri­jeg iz­bo­ra lje­po­te u Hr­vat­skoj

Pred­stav­lja­mo no­ve če­ti­ri fi­na­lis­ti­ce iz­bo­ra Miss spor­ta Hr­vat­ske či­je će se fi­na­le odr­ža­ti 30. lip­nja u ho­te­lu Sport u Iva­nić-Gra­du. Sve je bli­že okup­lja­nje fi­na­lis­ti­ca, 27. lip­nja, ka­da će na­kon okup­lja­nja oti­ći do za­gre­bač­kog je­ze­ra Ja­run. On­dje će se pro­vo­za­ti bi­cik­li­ma na vo­du tvrt­ke Se­abi­kes. Is­ti dan po­pod­ne fi­na­lis­ti­ce iz­bo­ra po­sje­tit će far­mu arap­skih ko­nja u Vo­lo­de­ru. A za pri­je­voz do Iva­nić-Gra­da svoj auto­bus us­tu­pio je ru­ko­met­ni klub PPD Za­greb. I ove go­di­ne goš­ća iz­bo­ra bit će Je­le­na Sto­ja­ko­vić, jed­na od naj­bo­ljih fit­ness-ins­truk­to­ri­ca na pros­to­ri­ma biv­še Ju­gos­la­vi­je. Do­la­zi iz Be­ogra­da i, kao i proš­le go­di­ne, odr­žat će sat vjež­ba­nja s fi­na­lis­ti­ca­ma. U za­bav­nom di­je­lu pro­gra­ma nas­tu­pit će ple­sa­či­ce klu­ba Bam­bi kids, čla­no­vi Roc­kn’n’roll klu­ba Gim­na­zi­ja, za­tim Pa­ula Hu­de i Ve­dran Sra­ga, no­vo­for­mi­ra­ni ples­ni par ko­ji će za­ba­vi­ti gle­da­te­lje ple­šu­ći en­gle­ski val­cer, tan­go, ča-ča-ča i ji­ve. Od glaz­be­nih gos­ti­ju pje­vat će Da­rus Des­pot i Mla­den Bur­nać ko­ji je već de­set go­di­na uz Miss spor­ta.

Mir­ta Vr­ban­čić Fa­bić (18) Za­greb, umjet­nič­ko kli­za­nje

Le­onar­da Far­kaš (17) Za­greb, atle­ti­ka

Ma­ša Ra­do­je­vić (28) Osi­jek, sport­ski ples

Ni­ko­li­na Hre­lec (23) Za­greb, atle­ti­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.