Odo­bren li­jek za dvo­je dje­ce

Za os­ta­lih šes­te­ro po­treb­na je do­dat­na di­jag­nos­ti­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Po­vje­rens­tvo će nas­ta­vi­ti raz­ma­tra­ti pri­jed­lo­ge za odo­bre­nje li­je­če­nja kod sva­kog dje­te­ta na­kon što se pri­ba­vi do­dat­na do­ku­men­ta­ci­ja Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić Dvo­je od osme­ro dje­ce obo­lje­le od ne­uro­blas­to­ma može se po­če­ti li­je­či­ti li­je­kom di­nu­tuk­si­mab be­ta. Li­je­čit će se u Kli­ni­ci za dje­čje bo­les­ti Za­greb, ko­ja će li­jek na­ru­či­ti, a no­vac za nje­ga bit će osi­gu­ran. Za os­ta­lu dje­cu, budući da bo­lest ni­je kod sva­kog u is­toj fa­zi, po­treb­no je uči­ni­ti dodatnu di­jag­nos­ti­ku i nak­nad­no od­lu­či­ti o li­je­če­nju. Od­lu­ka je to struč­nog Po­vje­rens­tva ko­je je ana­li­zi­ra­lo me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju sva­kog po­je­di­nog dje­te­ta ko­je bo­lu­je od vi­so­ko­ri­zič­nog ne­uro­blas­to­ma. Od­lu­ka za po­če­tak li­je­če­nja dvo- je dje­ce do­ni­je­ta je te­me­ljem nji­ho­va tre­nu­tač­nog zdrav­s­tve­nog sta­nja, pro­ve­de­ne op­sež­ne di­jag­nos­tič­ke obra­de i pro­ve­de­nog li­je­če­nja te me­di­cin­ske in­di­ka­ci­je za pri­mje­nu li­je­ka ko­ju su pos­ta­vi­li spe­ci­ja­lis­ti dje­čje on­ko­lo­gi­je. Li­je­če­nje po­či­nje uz pret­hod­nu in­for­mi­ra­nost i do­bi­ve­nu su­glas­nost ro­di­te­lja. Za sva­ko od os­ta­lih šes­te­ro dje­ce od­lu­či­vat će po­seb­no. Ju­čer ni­su od­lu­či­li o li­je­če­nju jer su još na pret­hod­noj te­ra­pi­ji, do­dat­noj di­jag­nos­tič­koj obra­di ili je po­treb­no za­tra­ži­ti do­dat­na miš­lje­nja iz europ­skih eks­pert­nih cen­ta­ra ko­ji se ba­ve li­je­če­njem i ko­ji ima­ju is­kus­tva u pri­mje­ni na­ve­de­nog li­je­ka u li­je­če­nju ne­uro­blas­to­ma kod dje­ce. Po­vje­rens­tvo će “nas­ta­vi­ti raz­ma­tra­ti pri­jed­lo­ge za odo­bre­nje li­je­če­nja kod sva­kog dje­te­ta na­kon što se pri­ba­vi do­dat­na me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja po obav­lje­nim pre­tra­ga­ma ili se pri­ba­ve za­tra­že­na eks­pert­na miš­lje­nja”. – Poz­drav­lja­mo ovu od­lu­ku, sva­kom slu­ča­ju tre­ba se po­sve­ti­ti in­di­vi­du­al­no. Kao što smo i pre­dvi­đa­li, dvo­je je dje­ce sprem­no za te­ra­pi­ju, os­ta­la će se dje­ca obra­đi­va­ti in­di­vi­du­al­no ka­da po­t­vr­di­mo da se na­la­ze u fa­zi bo­les­ti ka­da mo­gu pri­mi­ti taj li­jek. Oče­ku­je­mo da se na­đu mo­du­si fi­nan­ci­ra­nja i on­da ide­mo u na­ba­vu i pri­mje­nu – ka­že dr. Zo­ran Bah­ti­ja­re­vić, rav­na­telj Kla­iće­ve.

PROBA Su­di­oni­ci u po­vi­jes­nim noš­nja­ma pri­pre­ma­ju se za sve­ča­nost ko­ja se u Lan­d­shu­tu odr­ža­va sva­ke če­ti­ri go­di­ne u spo­men na vjen­ča­nje voj­vo­de Ge­or­ga Bo­ga­tog i Hedwi­ge Ja­gi­el­lo­ni­ce 1475. go­di­ne

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Dr. Zo­ran Bah­ti­ja­re­vić: Oče­ku­je­mo da se na­đu mo­du­si fi­nan­ci­ra­nja i on­da ide­mo u na­ba­vu i pri­mje­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.