Ras­te i tem­pe­ra­tu­ra mo­ra, može do­se­ći čak i 28-29 stup­nje­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Sad nas, od 29. lipnja do 4. sr­p­nja, oče­ku­je ma­li pre­dah od vru­ći­na. To os­vje­že­nje po­dra­zu­mi­je­va da bi se naj­vi­še dnev­ne tem­pe­ra­tu­re na kop­nu mo­gle spus­ti­ti is­pod 25 stup­nje­va, što je i da­lje li­je­po ljet­no vri­je­me. U nas­tav­ku lje­ta, u sr­p­nju i ko­lo­vo­zu, bit će vru­će i raz­mjer­no suš­no. Vr­lo je vje­ro­jat­no da će bi­ti još ni­zo­va vru­ćih da­na i to­plih no­ći. No ras­te i tem­pe­ra­tu­ra mo­ra. Ona je već sad 24-26 stup­nje­va, pro­sjek za li­panj je oko 20 stup­nje­va, a u idu­ća dva mje­se­ca mo­gla bi po­ras­ti i na 28-29 stup­nje­va – is­ti­če me­te­oro­lo­gi­nja RTL-a Du­nja Ma­zzoc­co Dr­var.

Da u ovom tre­nut­ku lju­di po­duz­mu sve za spas kli­me, Zem­lja će se za­gri­ja­ti još dva do dva i pol stup­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.