Osje­ćaj ne­ugo­de da­ju vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re i vla­ga u zra­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Re­la­tiv­na vla­ga u zra­ku ovi­si o tem­pe­ra­tu­ri zra­ka, a osje­ćaj ne­ugo­de stva­ra vla­ga kod vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra. Zno­je­nje je na­čin obra­ne or­ga­niz­ma od vru­ći­na, a ko­li­ko će zno­ja s ko­že mo­ći is­pa­ri­ti, ovi­si o vla­zi u zra­ku. Ako je ona vi­so­ka, zrak ima ma­nju spo­sob­nost pri­hva­ti­ti vla­gu ko­ja se is­pa­ra­va s ti­je­la pa se one­mo­gu­ća­va efi­kas­ni­je hla­đe­nje or­ga­niz­ma. To na­zi­va­mo spar­nim vre­me­nom. Ka­da u vru­ćim da­ni­ma do­đe do na­glih plju­sko­va, to pru­ža tre­nu­tač­no os­vje­že­nje. No ta­da sli­je­di is­pa­ra­va­nje tla ko­je po­ve­ća­va vla­gu u zra­ku i opet ote­ža­va ra­s­hla­đi­va­nje – ka­že bi­ome­te­oro­lo­gi­nja Kse­ni­ja Za­ni­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.