Vrh HDZ-a Opa­ru gu­ra Ke­ru­mu

Plen­ko­vić že­li sta­bil­nost, no Opa­ra zo­ve sve osim še­fa HGS-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Na sas­tan­ku u Ban­skim dvo­ri­ma vrh HDZ-a pos­lao je po­ru­ku split­skom gra­do­na­čel­ni­ku da ne že­li no­ve iz­bo­re u Spli­tu Iva Pu­ljić-Še­go Vrh HDZ-a, prem­da je sas­ta­nak bio u Ban­skim dvo­ri­ma, pre­po­ru­čio je An­dri Kr­stu­lo­vi­ću Opa­ri, split­skom gra­do­na­čel­ni­ku, kao i za­gre­bač­koj or­ga­ni­za­ci­ji (prem­da je ona ma­nje bit­na jer te­ret sas­tav­lja­nja ve­ći­ne u za­gre­bač­koj Skup­šti­ni ni­je na grad­skom HDZ-u), da u split­skom Vi­je­ću sas­ta­vi ve­ći­nu i iz­bjeg­ne no­ve iz­bo­re za to pred­stav­nič­ko ti­je­lo.

Pat-po­zi­ci­ja

Opa­ra ima pro­blem jer kao iz­a­bra­ni gra­do­na­čel­nik tre­nu­tač­no ne može oku­pi­ti 18 vi­jeć­ni­ka, što je nat­po­lo­vič­na ve­ći­na budući da HDZ ima 11 man­da­ta, a po­ziv na su­rad­nju od­bi­la je Ma­ri­ja­na Pu­ljak iz stran­ke Pa­met­no ko­ja je osvo­ji­la se­dam man­da­ta. Budući da šef HDZ-a An­drej Plen­ko­vić in­zis­ti­ra na sta­bil­nos­ti, na sas­tan­ku u Ban­skim dvo­ri­ma, na ko­jem su bili i Mi­li­jan Br­kić, Da­vor Bo­ži­no­vić, To­mis­lav Ču­ljak, ali i Da­vor Ivo Sti­er, bi­lo je pri­jed­lo­ga da Opa­ra po­ku­ša sas­ta­vi­ti ve­ći­nu s HGSom Želj­ka Ke­ru­ma, svog naj­ve­ćeg ri­va­la s lo­kal­nih izbora, ko­ji u split­skom Vi­je­ću ima osam man­da­ta. Opa­ra s Ke­ru­mom ne že­li su­ra­đi­va­ti, što zbog uvre­da ko­je mu je Ke­rum iz­re­kao u kam­pa­nji za lo­kal­ne iz­bo­re, što zbog to­ga jer iz­vo­ri bli­ski Opa­ri sma­tra­ju da bi s Ke­ru­mom imao pat-po­zi­ci­ju kao i biv­ši split­ski gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar. No iz­gle­da da su­rad­nju s Ke­ru­mom pri­želj­ku­ju ne­ki u split­skom HDZ-u. Opa­ra, na­ime, ni­je šef split­skog HDZ-a, ne­go je bio HDZ-ov kan­di­dat za gra­do- na­čel­ni­ka, a po­je­din­ci u vod­stvu grad­skog HDZ-a sma­tra­ju da s Ma­ri­ja­nom Pu­ljak ni­ka­ko ne­će us­pje­ti do­go­vo­ri­ti su­rad­nju pa im pre­os­ta­je sa­mo Ke­rum. Iz­vo­ri bli­ski Opa­ri po­t­vr­đu­ju da je is­ti­na neg­dje na po­la pu­ta, što zna­či da ga se gu­ra­lo u za­gr­ljaj Ke­ru­mu, me­đu­tim ka­žu da je stra­nač­ki sas­ta­nak u Ban­skim dvo­ri­ma za­vr­šio ta­ko da su vo­de­ći lju­di HDZ-a pri­hva­ti­li Opa­ri­ne ar­gu­men­te. A split­ski gra­do­na­čel­nik, pre­no­se nam upu­će­ni, su­rad­nju je vo­ljan po­nu­di­ti svim vi­jeć­ni­ci­ma osim Ke­ru­mu, dak­le i sed­mor­ki iz HGS-a. No ilu­zor­no je oče­ki­va­ti da bi HGS na to pris­tao bez Ke­ru­ma. – Za­to su po­treb­ni pre­go­vo­ri. Ali i da­lje sma­tram da 3. sr­p­nja ne­će­mo us­pje­ti kons­ti­tu­ira­ti Vi­je­će – re­kao je iz­vor bli­zak Opa­ri. Su­go­vor­ni­ci ko­ji su bili na sas­tan­ku u Ban­skim dvo­ri­ma ka­žu da je Opa­ra sklon no­vim iz­bo­ri­ma, ali da je u to­me usam­ljen budući da Plen­ko­vić že­li sta­bil­nost, a oči­to i dio split­skog HDZ-a ko­ji je zbog prag­ma­tič­nih raz­lo­ga sklon su­rad­nji s Ke­ru­mom.

Te­ško da mo­gu za­jed­no

– A s kim će­mo ako ne s Ke­ru­mom, ne­ma­mo dru­gih op­ci­ja, ne­ma šan­se da M. Pu­ljak pris­ta­ne s na­ma – re­kao je iz­vor iz split­skog HDZ-a ko­ji ima su­prot­no miš­lje­nje od Opa­re. Ke­rum ju­čer ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve, ali je na­kon izbora tvr­dio da on s Opa­rom ne­ma što tra­ži­ti, dok su­rad­nju s HDZ-om ni­je od­ba­ci­vao. Osim la­vi­ne kri­ti­ka ko­ju je Ke­rum sru­čio na Opa­ru u kam­pa­nji, pa ga i op­tu­ži­vao da ga je po­krao na iz­bo­ri­ma (što je de­man­ti­ra­no), te­ško da njih dvo­ji­ca mo­gu su­ra­đi­va­ti.

S kim će­mo ako ne s Ke­ru­mom, ne­ma­mo dru­gih op­ci­ja, re­kao je iz­vor iz split­skog HDZ-a

Želj­ko Ke­rum na­kon izbora tvr­dio je da on s Opa­rom ne­ma što tra­ži­ti, dok su­rad­nju s HDZ-om ni­je od­ba­ci­vao

An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra Ia­ko je pos­tao gra­do­na­čel­nik, za­sad ne može do ve­ći­ne u Vi­je­ću

Gor­dan Jan­dro­ko­vić Glavni taj­nik HDZ-a že­li iz­mje­ne Iz­bor­nog za­ko­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.