Obi­telj je po­sje­ću­je, ali i da­lje ni­je ot­kri­la mo­tiv

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Iva­na Ču­de (27), ko­ja je u pri­tvo­ru zbog sum­nje da je no­žem us­mr­ti­la svo­ju ses­trič­nu, Za­dran­ku Sa­ru Čir­jak (14), u kar­lo­vač­kom is­traž­nom za­tvo­ru po­vu­če­na je, ti­ha, ni s kim ne raz­go­va­ra, ne­ma ni­kak­vih zah­tje­va. Dje­lu­je iz­gub­lje­no, de­pre­siv­no i od­sut­no. O to­me što se i za­što do­go­di­lo prije tje­dan da­na na oče­vu ran­ču Ma­la Mi­la u Žu­lji­na­ma na Ve­le­bi­tu ne raz­go­va­ra ni s od­vjet­ni­com Vlas­tom Ju­ra­šin. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da obi­telj Ču­de dje­voj­ku re­do­vi­to po­sje­ću­je; od ro­di­te­lja do ši­reg kru­ga obi­te­lji s ob­zi­rom na to da otac Bog­dan Ču­de ima ve­li­ku obi­telj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.