Uhi­ćen jer je pro­da­vao laž­ne di­oni­ce Di­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Mu­ška­rac (42) uhi­ćen je zbog sum­nje da je pre­va­rio vi­še lju­di ko­ji­ma je laž­no obe­ća­vao za­ra­du na di­oni­ca­ma GNK Di­na­ma. Otvo­rio je stra­ni­cu na in­ter­ne­tu pre­ko ko­je je u ime klu­ba ko­mu­ni­ci­rao s lju­di­ma i pro­da­vao di­oni­ce klu­ba ko­je ni­su na tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.