Bur­no na skup­šti­ni – plju­nuo na ko­le­gu jer je pre­šao HDZ-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

HDZ je us­pio osi­gu­ra­ti ve­ći­nu u skup­šti­ni Si­sač­ko-mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je. Na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci 24 vi­jeć­ni­ka iz­gla­sa­lo je HDZ-ovu Ivan­ku Rok­san­dić za pred­sjed­ni­cu, a oporba je na­pus­ti­la sjed­ni­cu. HDZ-ova ko­ali­ci­ja osvo­ji­la je 19 vi­jeć­nič­kih mjes­ta, a pre­os­ta­lih 23 vi­jeć­ni­ka, SDP-a, HNS-a, MOST-a, HSS-a, HSP-a i dru­gih stra­na­ka, pot­pi­sa­lo je spo­ra­zum za za­jed­nič­ko for­mi­ra­nje vlas­ti. No, prije ne­go što će oporba na­pus­ti­ti sjed­ni­cu pos­ta­lo je jas­no da to vi­še ne jam­če Ade­li­na Iv­ko­vić (HNS), Jo­sip Ta­kač (BM 365) i Dra­žen Ju­ra­no­vić, pred­stav­nik stran­ke Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku, ko­ji je u ne­dje­lju pot­pi­sao pris­tup­ni­cu HDZ-u. Pri­li­kom na­pu­šta­nja sjed­ni­ce na no­vog HDZov­ca Ju­ra­no­vi­ća plju­nuo je nje­gov ko­ali­cij­ski ko­le­ga An­đel­ko Hru­pač­ki (HDRS).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.