Pe­ro Ćo­sić (HDZ) po­no­vo na če­lu Žu­pa­nij­ske skup­šti­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Pe­ro Ćo­sić (HDZ) iz­a­bran je na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Brod­sko-po­sav­ske žu­pa­ni­je za no­vog-sta­rog pred­sjed­ni­ka, dok je nje­gov za­mje­nik Du­brav­ko Ko­lun­džić (HDSSB). Za nji­hov su iz­bor ru­ku di­gla 23 od 42 žu­pa­nij­ska vi­jeć­ni­ka – 21 iz ko­ali­ci­je okup­lje­ne HDZ-a te Ru­ži­ca Vi­da­ko­vić (HSLS) i Ivan Pe­rić (HSU), či­je su stran­ke prije izbora bi­le u ko­ali­ci­ji s HSS-om i SDP-om. Brod­ska je žu­pa­ni­ja ta­ko os­ta­la neo­svo­ji­va ut­vr­da HDZ-a. Kons­ti­tu­ira­nje je zbog ne­do­re­če­nos­ti pos­lov­ni­ka tra­ja­lo pu­na tri sa­ta.

Brod­ska žu­pa­ni­ja os­ta­la je neo­svo­ji­va ut­vr­da HDZ-a. Do­bi­li gla­so­ve HSLS-a i HSU-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.