Tes­ti­ra­li dje­cu i ro­di­te­lje

U đa­ko­vač­kom dje­čjem vr­ti­ću osme­ro je dje­ce obo­lje­lo od sal­mo­ne­le, a uz­rok je još ne­poz­nat

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Suzana.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Hra­na je uzor­ko­va­na i uze­ti su bri­se­vi s rad­nih po­vr­ši­na, a sve je to bi­lo ne­ga­tiv­no na sal­mo­ne­lu – ka­že dr. To­mis­lav Di­ja­nić Suzana Le­pan Šte­fan­čić Sal­mo­ne­lom se za­ra­zi­lo osme­ro ma­li­ša­na iz Dje­čjeg vr­ti­ća Đa­ko­vo. Ri­ječ je o vr­ti­ću u đa­ko­vač­koj Bo­ti­će­voj uli­ci, a obo­lje­li su iz sred­nje sku­pi­ne u ko­joj je, ina­če, ukup­no 27 ma­li­ša­na. Po­t­vr­di­li su nam to u đa­ko­vač­koj epi­de­mi­olo­škoj služ­bi.

Do­bra ter­mič­ka obra­da

– Ka­da smo po­čet­kom lipnja do­bi­li in­for­ma­ci­ju o za­ra­zi, bi­lo je dvo­je obo­lje­lih. Dalj­njom obra­dom ut­vr­di­li smo ka­ko je smet­nje ima­lo još šes­te­ro dje­ce te je i kod njih po­t­vr­đe­na sal­mo­ne­la. Ne­ka su dje­ca li­je­če­na bol­nič­ki ili am­bu­lant­no, a sa­da su sva kod ku­će i zdra­va – ka­že nam dr. To­mis­lav Di­ja­nić iz Služ­be za epi­de­mi­olo­gi­ju đa­ko­vač­ke is­pos­ta­ve Za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo. Za­ra­že­ni ma­li­ša­ni mo­ra­ju na re­do­vi­te kon­tro­le, a ako tri pu­ta uzas­top­ce bu­du ne­ga­tiv­ni, zna­čit će to da vi­še ni­su kli­co­no­še i mo­gu se vra­ti­ti u vr­tić. Raz­lo­ga za pa­ni­ku, po­ru­ču­je li­ječ­nik, ne­ma jer se ni­je po­ja­vi­la ni­ti u jed­nom dru­gom vr­ti­ću ili ško­li. No, ka­ko je doš­lo do za­ra­ze, još je ne­poz­na­to. – Hra­na je uzor­ko­va­na i uze­ti su bri­se­vi s rad­nih po­vr­ši­na, a sve je to bi­lo ne­ga­tiv­no na sal­mo­ne­lu. Što se do­go­di­lo, ne znam – go­vo­ri on, do­da­ju­ći ka­ko sal­mo­ne­la lje­ti ni­je ni­šta neo­bič­no. Baš zbog to­ga, li­ječ­ni­ci čes­to is­ti­ču ka­ko hra­nu tre­ba do­bro ter­mič­ki obra­di­ti. No, po ana­li­za­ma, sal­mo­ne­la se, oči­to, ni­je “stvo­ri­la” u vr­ti­ću, pa se po­ja­vi­la i te­ori­ja ka­ko ju je mo­žda ne­ko di­je­te do­ni­je­lo od ku­će. I ro­di­te­lji su, sto­ga, mo­ra­li na tes­ti­ra­nje, ali su svi, tvr­de oni, ne­ga­tiv­ni.

Di­je­te za­ra­zi­lo vrš­nja­ke?

In­for­ma­ci­ju ka­ko je ne­ko di­je­te, vje­ro­jat­no, doš­lo za­ra­že­no u vr­tić i pre­ni­je­lo sal­mo­ne­lu na svoje ma­le pri­ja­te­lje, iz­ni­je­la je u jav­nost i sa­ma rav­na­te­lji­ca vr­ti­ća Or­ne­la Ko­pr­či­na. Ia­ko smo do nje ju­čer u pr­vi mah us­pje­li do­ći, pos­li­je nam je bi­lo ne­dos­tup­na, kao i sve te­le­fon­ske li­ni­je za ko­je bro­je­vi pi­šu na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Dje­čjeg vr­ti­ća Đa­ko­vo. U ci­je­loj toj pri­či, opre­zan je dr. Di­ja­nić. – To je i bo­lest pr­lja­vih ru­ku, ši­ri se hra­nom, ali i u kon­tak­ti­ma sa za­ra­že­ni­ma. No, ne mo­gu re­ći je li ne­ko di­je­te za­ra­zi­lo os­ta­le – za­klju­ču­je li­ječ­nik. Ka­ko smo doz­na­li, od sal­mo­ne­le je ne­dav­no obo­lje­lo i di­je­te iz jed­nog dru­gog đa­ko­vač­kog vr­ti­ća. Igrom slu­ča­ja, i za taj vr­tić ku­ha­ju u Dje­čjem vr­ti­ću Đa­ko­vo. No, ta­mo nam is­ti­ču ka­ko se obo­lje­lo di­je­te za­ra­zi­lo “va­ni”. - Is­tra­ži­li smo sve, to se di­je­te ni­je raz­bo­lje­lo kod nas, ne­go je ne­što po­je­lo na jed­nom ro­đen­da­nu - ka­žu nam u tom vr­ti­ću.

Za­ra­že­ni ma­li­ša­ni mo­ra­ju na re­do­vi­te kon­tro­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.