Ma­cron: Fran­cu­ska ne­će priz­na­ti pri­po­je­nje Kri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par

Ma­cron i Po­ro­šen­ko po­zva­li su na nas­ta­vak pro­ce­sa iz Min­ska s ci­ljem kon­kret­nih do­go­vo­ra i rje­še­nja na te­re­nu Fran­cu­ska ne­će priz­na­ti ru­sko pri­po­je­nje Kri­ma, po­ru­ka je fran- cu­skog pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Pa­ri­zu ko­ju je odr­žao za­jed­no s ukra­jin­skim ko­le­gom Pe­trom Po­ro­šen­kom. Ma­cron i Po­ro­šen­ko za­lo­ži­li su se za nas­ta­vak mi­rov­nog pro­ce­sa iz Min­ska i ne­sme­tan rad dje­lat­ni­ka OESS-a ko­ji nad­gle­da­ju pro­ces na te­re­nu. Obo­ji­ca pred­sjed­ni­ka iz­ni­je­la su oče­ki­va­nja od no­vog “for­ma­ta Nor­man­di­ja”, sas­tan­ka ve­za­nog uz Ukra­ji­nu, ko­ji uklju­ču­je Nje­mač­ku, Fran­cu­sku, Ukra­ji­nu i Ru­si­ju, ko­ji bi se tre­bao odr­ža­ti kra­jem lipnja ili po­čet­kom sr­p­nja, prije sum­mi­ta G20 ko­ji se odr­ža­va 7. i 8. sr­p­nja u Ham­bur­gu. – Ne smi­je­mo se na­vi­ka­va­ti na sas­tan­ke bez re­zul­ta­ta. Po­treb­ni su nam kon­kret­ni ko­ra­ci i dje­lo­va­nje ko­je će re­zul­ti­ra­ti odre­đe­nim po­ma­ci­ma na­pri­jed – za­klju­čio je Ma­cron.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.