Ki­ne­ski no­be­lo­vac Liu Xi­aobo pu­šten iz za­tvo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

PEKING Ki­ne­ski do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de Liu Xi­aobo pu­šten je iz za­tvo­ra na­kon što mu je di­jag­nos­ti­ci­ran rak je­tre u ter­mi­nal­noj fa­zi, iz­ja­vio je nje­gov od­vjet­nik u po­ne­dje­ljak. Liu (61) je knji­žev­nik i ak­ti­vist za ljud­ska pra­va ko­ji je po­zi­vao na po­li­tič­ku re­for­mu i kraj ki­ne­skog jed­nos­tra­na­čja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.