Hr­vat­ska ma­nji­na ohra­bre­na po­ru­ka­ma su­sre­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pred­sjed­nik De­mo­krat­skog sa­ve­za Hr­va­ta u Voj­vo­di­ni To­mis­lav Žig­ma­nov ohra­bru­ju­ći­ma je na­zvao su­sret s pred­sjed­ni­com Hr­vat­ske Ko­lin­dom Gra­barKi­ta­ro­vić na ina­ugu­ra­ci­ji Alek­san­dra Vu­či­ća. Po­ru­ke sa su­sre­ta do­živ­lje­ne su kao olak­ša­nje i oče­ku­ju se da se s ri­je­či pri­je­đe na dje­la, ka­že Žig­ma­nov.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.