Iz Uru­gva­ja sti­gao umi­rov­lje­nik da na­uči je­zik svog oca

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer ZA­GREB

Sve­uči­liš­nu ško­lu hr­vat­sko­ga je­zi­ka i kul­tu­re već 26 go­di­na lje­ti za stran­ce or­ga­ni­zi­ra­ju Hr­vat­ska ma­ti­ca is­e­lje­ni­ka i Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu Otac mu je iz Hr­vat­ske oti­šao u Uru­gvaj još kao dje­čak. Ro­di­te­lji su ga s tet­kom i te­tom pos­la­li u Uru­gvaj ia­ko je os­ta­tak obi­te­lji os­tao u Sla­vo­ni­ji. No ži­vot ta­mo iz­me­đu dva svjet­ska ra­ta ni­je bio ni­ma­lo la­gan, ta­ko da su ga pos­la­li u po­tra­gu za bo­ljim ži­vo­tom. Ipak, uvi­jek je u sr­cu no­sio lju­bav pre­ma Hr­vat­skoj, a pre­nio ju je i na svo­ju dje­cu. Što­vi­še, je­dan od nje­go­vih si­no­va sa­da je kao umi­rov­lje­nik sti­gao u Za­greb na­uči­ti ma­te­rin­ski je­zik svo­ga oca.

Pa­de­ži, gla­go­li, vo­ka­bu­lar...

Hu­go Mandl je­dan je od 28 po­laz­ni­ka Sve­uči­liš­ne ško­le hr­vat­sko­ga je­zi­ka i kul­tu­re ko­ju već 26 go­di­na lje­ti or­ga­ni­zi­ra­ju Hr­vat­ska ma­ti­ca is­e­lje­ni­ka i Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu. Po­ha­đa­ju je pri­pad­ni­ci di­jas­po­re, dje­ca i unu­ci is­e­lje­ni­ka ko­ji že­le na­uči­ti vi­še o do­mo­vi­ni svo­jih pre­da­ka, ali i stu­den­ti ko­ji su se doš­li ov­dje ško­lo­va­ti te oni ko­ji su u Hr­vat­skoj pro­naš­li lju­bav. Ove su go­di­ne doš­li iz čak 17 ze­ma­lja svi­je­ta, me­đu os­ta­lim, Ar­gen­ti­ne, Aus­tra­li­je, Či­lea, Ka­na­de, Ru­si­je, SAD-a... – Ov­dje sam jer mi se Hr­vat­ska ja­ko svi­đa, osje­ćam se kao kod ku­će i mis­lim da imam ne­ku po­seb­nu po­ve­za­nost s ovom zem­ljom. I ja i mo­ja bra­ća bili smo ov­dje već ne­ko­li­ko pu­ta, po­sje­ti­li smo obi­telj ko­ju ima­mo u Sla­vo­ni­ji, ali ni­kad do sa­da nisam imao pri­li­ku uči­ti je­zik jer sam ra­dio u Uru­gva­ju. Sa­da ka­da sam oti­šao u mi­ro­vi­nu mo­gu si ko­nač­no is­pu­ni­ti dav­nu že­lju i na­uči­ti je­zik, ia­ko ni­je ni­ma­lo la­gan – go­vo­ri umi­rov­lje­ni pri­pad­nik zrač­nih voj­nih sna­ga Uru­gva­ja ko­ji će idu­ća če­ti­ri tjed­na provesti u škol­skim klu­pa­ma uče­ći pa­de­že, gla­gol­ska vre­me­na, vo­ka­bu­lar... Hr­vat­ski mu je za sa­da, kao i ve­ći­ni po­laz­ni­ka pot­pu­no stran, zna tek ne­ko­li­ko os­nov­nih poj­mo­va, no ima ve­li­ku vo­lju za uče­njem te je spre­man do­bro “po­lo­mi­ti je­zik“ka­ko bi se usko­ro mogao sa­mos­tal­no spo­ra­zu­mi­je­va­ti u Hr­vat­skoj. Is­ti cilj ima i Va­len­tin Ga­bri­el Ga­laz Gon­za­lez iz Či­lea. Stu­dent ar­hi­tek­tu­re do­bio je sti­pen­di­ju svog sve­uči­li­šta u glav­nom gra­du San-

ti­agu ka­ko bi došao u Hr­vat­sku, a od­mah ga je odu­še­vi­la zem­lja i lju­di, za ko­je ka­že da su ja­ko pri­ja­telj­ski ras­po­lo­že­ni pre­ma stran­ci­ma. Ia­ko ne­ma hr­vat­ske ko­ri­je­ne, ima ja­ko pu­no poz­na­ni­ka u Či­leu ko­ji su po­dri­je­tlom Hr­va­ti te ga je za­to zem­lja za­in­te­re­si­ra­la.

Ni­je ni­ma­lo jed­nos­tav­no

– Oni­ma ko­ji se pr­vi put susreću s hr­vat­skim ja­ko je te­ško, ali is­to je i po­tom­ci­ma Hr­va­ta ko­je su ro­di­te­lji, ba­ke i dje­do­vi na­uči­li ne­ke os­nov­ne iz­ra­ze. Nji­ma je dos­ta kri­vih pra­vi­la uš­lo u uho i ne­kad je te­že is­pra­vi­ti ne­go na­uči­ti – objas­ni­la je pak rav­na­te­lji­ca Hr­vat­ske ma­ti­ce is­e­lje­ni­ka Mir­ja­na Ana-Ma­ria Pi­sku­lić ko­ja or­ga­ni­zi­ra ško­lu.

17 ZE­MA­LJA Po­laz­ni­ci do­la­ze iz svih kra­je­va svi­je­ta, iz­me­đu os­ta­log, iz Či­lea, Ka­na­de, Ru­si­je, Aus­tra­li­je, Ar­gen­ti­ne...

Hu­go Mandl Sin hr­vat­skog is­e­lje­ni­ka iz Uru­gva­ja že­li na­uči­ti hr­vat­ski da bi mogao raz­go­va­ra­ti s rod­bi­nom u Sla­vo­ni­ji

Ve­ći­ni je hr­vat­ski za sa­da pot­pu­no stran, no ima­ju vo­lju “po­lo­mi­ti je­zik“

OVE GO­DI­NE 28 PO­LAZ­NI­KA Ško­lu po­ha­đa­ju pri­pad­ni­ci di­jas­po­re, dje­ca i unu­ci is­e­lje­ni­ka u po­tra­zi za svo­jim ko­ri­je­ni­ma, ali i stu­den­ti ko­ji se ov­dje ško­lu­ju te oni ko­ji su u Hr­vat­skoj pro­naš­li lju­bav Na­kon če­ti­ri tjed­na in­ten­ziv­nog te­ča­ja, po­laz­ni­ci će do­bi­ti di­plo­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.