Vo­li­te SF? E, on­da od če­t­vrt­ka uži­vaj­te

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer

Znans­tve­na fan­tas­ti­ka, žan­rov­ski kla­si­ci, tri­le­ri, fil­mo­vi stra­ve, do­ku­men­tar­ci... Pra­va pos­las­ti­ca za fil­mo­fi­le po­či­nje u če­t­vr­tak na Ljet­noj po­zor­ni­ci Tu­ška­nac, gdje se otva­ra sed­mo iz­da­nje Fan­tas­tic Za­greb Film Fes­ti­va­la. Tra­jat će sve do 9. sr­p­nja, do ka­da će bi­ti pri­ka­za­na 23 fil­ma, a dvi­je film­ske no­ći će se odr­ža­ti i na Me­dved­gra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.