Šes­ti ‘Stih u re­gi­ji’ u Za­gre­bu i Tra­koš­ća­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Da­nas po­či­nje šes­to iz­da­nje fes­ti­va­la Stih u re­gi­ji u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­skog društva pi­sa­ca u za­gre­bač­koj Knjiž­ni­ci i či­ta­oni­ci Bog­da­na Ogri­zo­vi­ća te u Dvor­cu Tra­koš­ćan. Po­ezi­ju će či­ta­ti i o njoj di­sku­ti­ra­ti auto­ri iz osam ze­ma­lja re­gi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.