In­ter­na­ci­onal­ni Sha­kes­pe­are use­lio se na Lo­vri­je­nac

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

“Snom Ivanj­ske no­ći” bri­tan­ske re­da­te­lji­ce He­len Ten­ni­son po­čeo Mid­sum­mer Sce­ne Fes­ti­val ko­ji u Du­brov­ni­ku tra­je do 5. sr­p­nja Po­sje­ti­te­lji iz ci­je­log svi­je­ta is­pu­ni­li su du­bro­vač­ku tvr­đa­vu Lo­vri­je­nac na ko­joj je u sklo­pu Mid­sum­mer Sce­ne Fes­ti­va­la pre­mi­jer­no iz­ve­de­na Sha­kes­pe­are­ova ko­me­di­ja “San Ivanj­ske no­ći”. Zi­di­ne, igra svje­tla i zvu­ka te rad­nja ko­ja otva­ra vječ­no pi­ta­nje što je za­pra­vo lju­bav te an­sambl glu­ma­ca od Ja­pa­na do Afri­ke odu­še­vi­li su pu­bli­ku. “Ovo je pre­div­no mjes­to za pred­sta­ve. Ovo je mo­ja tre­ća go­di­na ov­dje i div­no se vra­ća­ti, obo­ža­vam Du­brov­nik!”, iz­ja­vi­la je bri­tan­ska re­da­te­lji­ca He­len Ten­ni­son. Pred­sta­va se na Lo­vri­jen­cu igra sva­ki dan u 21.30 sa­ti sve do 5. sr­p­nja.

Eki­pa glu­ma­ca od Ja­pa­na do Afri­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.