Naknade če­ka­mo već dvi­je go­di­ne

Is­pla­te su blo­ki­ra­ne zbog zbr­ke s po­da­ci­ma iz žu­pa­nij­skih knjiž­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pr­ve novčane is­pla­te vje­ro­jat­no će se do­go­di­ti tek neg­dje uoči je­sen­skih da­na, doz­na­je­mo iz Društva hr­vat­skih knji­žev­ni­ka Ho­će­mo li prije od­la­ska na mo­re do­bi­ti nak­na­du za po­sud­bu naših knji­ga u jav­nim knjiž­ni­ca­ma, pi­ta­ju me ovih da­na mno­gi do­ma­ći pis­ci. Na ža­lost, od­go­vor je ne­ga­ti­van ia­ko hr­vat­ski pis­ci, ilus­tra­to­ri i pre­vo­di­te­lji na svoje ra­ču­ne još ni­su do­bi­li ni nak­na­du za 2015. go­di­nu. Pr­ve novčane is­pla­te vje­ro­jat­no će se do­go­di­ti tek neg­dje uoči je­sen­skih da­na. A gdje je stvar za­pra­vo za­pe­la? – Zbog broj­nih pri­tuž­bi auto­ra za obra­ču­ne iz pret­hod­nih go­di­na, Na­ci­onal­na i sve­uči­liš­na knjiž­ni­ca ko­ja pri­kup­lja po­dat­ke o po­su­đe­nim knji­ga­ma iz žu­pa­nij­skih knjiž­ni­ca mo­ra­la je iz­no­va pro­vje­ra­va­ti po­dat­ke za 2015. go­di­nu. Te nam je os­vje­že­ne po­dat­ke pos­la­la prije de­se­tak da­na. Prije to­ga ni­je se mo­glo ići u obra­čun – ve­le nam u Druš­tvu hr­vat­skih knji­žev­ni­ka ko­je je­di­no ima li­cen­ci­ju za obra­čun jav­ne po­sud­be knji­ga.

Pre­ba­če­no na ZAMP

U me­đu­vre­me­nu je DHK i pos­lo­ve obra­ču­na nak­na­da au­to­ri­ma s os­no­va po­sud­be u knjiž­ni­ca­ma sa ZANE pre­ba­cio na ZAMP, pa je i ZAMP-u po­treb­no vri­je­me za uho­da­va­nje, a po­čet­kom 2017. go­di­ne pro­mi­je­nje­na su i pra­vi­la što se ti­če autor­skih ho­no­ra­ra, jer se sa­da i na te ho­no­ra­re pla­ća­ju obvez­na osi­gu­ra­nja. A to zna­či da je prije obra­ču­na­va­nja po­treb­no pri­ku­pi­ti no­ve po­dat­ke o au­to­ri­ma, što sve ote­ža­va po­sao une­do­gled... Pr vi je na lis­ti naj­po­su­đi­va­ni­jih auto­ra za 2015. go­di­nu ilus­tra­tor Ni­ko Ba­run sa 26.193 po­sud­be, dok je naj­po­su­đi­va­ni­ja auto­ri­ca i da­lje Sanja Pi­lić sa 25.174 po­sud­be. Pr­va slje­de­ća auto­ri­ca je Iva­na Br­lić Ma­žu­ra­nić s go­to­vo 21.000 po­sud­bi, ko­ju go­to­vo u sto­pu sli­je­di Pa­vao Pav­li­čić. Pet sto­ti­na po­sud­bi ma­nje od njih ima Au­gust Še­noa, iza kojeg se smjes­ti­la Sanja Po­lak, ko­ja je s tre­ćeg mjes­ta ži­vu­ćih naj­po­su­đi­va­ni­jih auto­ra is­tis­nu­la Mi­ru Ga­vra­na. Naj­po­su­đi­va­ni­ja knji­ga su “Pri­če iz dav­ni­ne” Iva­ne Br­lić Ma­žu­ra­nić, sli­je­di “Div­lji konj” Bo­ži­da­ra Pro­se­nja­ka i “Duh u mo­čva­ri” Iva­na Ku­ša­na.

Ras­te broj za­in­te­re­si­ra­nih

Za naknade Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re go­diš­nje iz­dva­ja dva mi­li­ju­na ku­na, a pis­ci­ma, ilus­tra­to­ri­ma i pre­vo­di­te­lji­ma od tog iz­no­sa upla­ću­je se oko 1,750.000 ku­na. Broj po­sud­bi u žu­pa­nij­skim jav­nim knjiž­ni­ca­ma iz go­di­ne u go­di­nu ras­te pa je i je­di­nič­na ci­je­na za po­sud­be (ko­ja je 2013. iz­no­si­la 1,49 ku­na) pa­da. Ras­te i broj auto­ra za­in­te­re­si­ra­nih za naknade pa bi dr­ža­va pod hit­no tre­ba­la po­ve­ća­ti iz­nos za ovu na­mje­nu jer dva mi­li­ju­na ku­na ni­su dos­tat­na.

Au­to­ri­ma pri­pa­da 1,49 ku­na po po­su­đe­noj knji­zi, ali još ni­su do­bi­li ni no­vac za 2015. go­di­nu

Omi­lje­ni pis­ci Mi­ro Ga­vran, Sanja Pi­lić i Pa­vao Pav­li­čić već su go­di­na­ma pri vr­hu lis­te naj­po­su­đi­va­ni­jih auto­ra u jav­nim knjiž­ni­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.