Dru­go svad­be­no slav­lje ru­ko­me­ta­ša Lu­ke Ste­pan­či­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Hr­vat­ski ru­ko­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Lu­ka Ste­pan­čić i nje­go­va Ana vjen­ča­li su se la­ni u ma­tič­nom ure­du, a proš­lu su­bo­tu pri­re­di­li su slav­lje za rod­bi­nu i pri­ja­te­lje. Par, ko­ji ima de­ve­to­mje­seč­nog sin­či­ća Ja­ko­va, svad­be­no slav­lje pri­re­dio je u za­gre­bač­kom Golf & Co­un­try Clu­bu. Gos­te je za­bav­lja­la pje­va- či­ca Ma­ja Šu­put ko­ja je dio at­mo­sfe­re po­di­je­li­la na Ins­ta­gra­mu. U objav­lje­noj vi­de­os­nim­ci Ma­ja pje­va pje­smu “Sva­tov­ska”, dok joj kum ši­ro­ke ru­ke di­je­li nov­ča­ni­ce. Me­đu gos­ti­ma su bili ru­ko­me­ta­ši Ma­nu­el Štr­lek, Do­ma­goj Duv­njak, Mar­ko Kop­ljar i Fi­lip Ivić. Lu­ka i Ana tre­nu­tač­no ži­ve u Pa­ri­zu, gdje Lu­ka igra za PSG. Ia­ko su se vjen­ča­li tek proš­le go­di­ne, mla­di par upoz­nao se prije vi­še od 10 go­di­na. Lu­ka je već go­vo­rio o to­me ko­li­ka mu je Ana po­dr­ška u ka­ri­je­ri jer se i sa­ma do 16. go­di­ne ba­vi­la spor­tom te ra­zu­mi­je ko­li­ko je tru­da i odri­ca­nja po­treb­no u pro­fe­si­onal­nom spor­tu.

KEITH URBAN: ‘Sret­na ti go­diš­nji­ca, dje­voj­či­ce, 11 go­di­na, a još se osje­ćam kao da si mi dje­voj­ka’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.