Sil­vio Ma­rić i su­pru­ga Iva oče­ku­ju dru­go di­je­te

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (Da­ni­je­la Go­re­ta)

Par se vjen­čao 2011. go­di­ne, a pr­vu kćer Leu do­bi­li su 2013. go­di­ne. U lis­to­pa­du oče­ku­ju ro­đe­nje svoje dru­ge dje­voj­či­ce Ne­ka­daš­nji no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Sil­vio Ma­rić sa su­pru­gom Ivom oče­ku­je pri­no­vu. Par, ko­ji se vjen­čao 2011. na­kon go­di­nu i pol da­na ve­ze, pr­vo di­je­te do­bio je 2013. go­di­ne. Iva je nji­ho­vu dje­voj­či­cu ro­di­la car­skim re­zom u za­gre­bač­koj po­lik­li­ni­ci Po­dob­nik, a ta­da je s njom u ra­đa­oni­ci bio i Sil­vio, ko­ji je pos­tao otac baš na svoj 38. ro­đen­dan. Di­plo­mi­ra­na eko­no­mis­ti­ca u lis­to­pa­du će ro­di­ti još jed­nu dje­voj­či­cu pa će če­tve­ro­go­diš­nja Lea pos­ta­ti sta­ri­ja ses­tra. Iva se sa su­pru­gom ri­jet­ko po­jav­lju­je u jav­nos­ti, ali proš­log su vi­ken­da vi­đe­ni na jed­nom mod­nom do­ga­đa­ju u bli­zi­ni Za­dra na ko­jem je Iva po­ka­za­la tr­buš­čić. Li­je­pa trud­ni­ca odje­nu­la je bi­je­lu čip­kas­tu ha­lji­nu mi­di du­ži­ne i rav­ne san­da­le, stav­lja­ju­ći udob­nost na pr­vo mjes­to, a i Sil­vio se od­lu­čio za le­žer­nu kom­bi­na­ci­ju. Su­pruž­ni­ke če­ka­ju noć­na bu­đe­nja, sto­ga ne ču­di što ko­ris­te to­ple ljet­ne da­ne za opu­šta­nje i od­mor.

Biv­ši no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac sa su­pru­gom oče­ku­je dru­gu dje­voj­či­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.