No­va Al­fa Ro­meo Stel­vio

Pr­vi test pr­vog SUV mo­de­la ta­li­jan­ske mar­ke s di­ze­la­šem od 180 KS i 8-stu­panj­skim ZF auto­ma­ti­kom ko­ji pre­no­si sna­gu na straž­nje ko­ta­če

Vecernji list - Hrvatska - - Auto plus - San­dra Mi­kul­čić

Stel­vio je sport­skim du­hom oprav­dao pres­tiž­no ime ko­je je Al­fa Ro­meo pros­la­vi­lo u po­vi­jes­ti po­bje­da­ma na br­d­skim utr­ka­ma Au­to­mo­bil na­zvan po poz­na­tom pla­nin­skom pri­je­vo­ju - s 89 za­vo­ja na 2757 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne - pred­stav­lja ve­lik is­ko­rak iz uobi­ča­je­nog por­t­fe­lja mar­ke Al­fa Ro­meo. Ne u smis­lu voz­nih oso­bi­na jer Stel­vio je po per­for­man­sa­ma pra­va, čis­to­krv­na Al­fa, već po seg­men­tu ko­jem pri­pa­da. Stel­vio je, na­ime, pr­vi Al­fin SUV mo­del, a na­kon op­sež­nog tes­ti­ra­nja u svim si­tu­aci­ja­ma i na svim vr­sta­ma pod­lo­ge mo­že­mo ga svr­sta­ti sa­mo u jed­nu ka­te­go­ri­ju - onu u ko­joj su auto­mo­bi­li ko­je na­kon tes­ti­ra­nja naj­ra­di­je ne bi­smo vra­ti­li vlas­ni­ku. Stel­vio smo is­pro­ba­li u po­čet­noj mo­tor­noj iz­ved­bi i sa sred­njom ra­zi­nom oprem­lje­nos­ti (Su­per), ali ovo ‘po­čet­na’ za­pra­vo je te­ško po­ve­za­ti s po­tent­nim alu­mi­nij­skim 2,2-li­tre­nim JTDM di­ze­la­šem sa 180 KS. Ra­di ti­ho i ugla­đe­no. Di­zel­ska er­ge­la ov­dje se pu­tem 8-stu­panj­skog ZF auto­mat­skog mje­nja­ča ša­lje na straž­nju oso­vi­nu, a u ga­mi mo­de­la Stel­vio na ras­po­la­ga­nju su, na­rav­no, i iz­ved­be s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča. No, kup­ci SUV mo­de­la ipak vi­še tra­že iz­ved­be bez 4x4 po­go­na. To ne ču­di jer za naj­po­volj­ni­ji Q4 mo­del s po­go­nom na sve ko­ta­če (2,0 tur­bo­ben­zi­nac sa 280 KS) s ja­čom Su­per opre­mom tre­ba iz­dvo­ji­ti 391.164 ku­ne. Stel­vio 2,2 JTDM 4x2 sto­ji od 334.345 ku­na, dok za na­šu tes­t­nu ver­zi­ju s opre­mom Su­per tre­ba iz­dvo­ji­ti 376.991 ku­na. Nje­gov stan­dard­ni ZF auto­ma­tik ra­di glat­ko, bez tr­za­ja, a vje­ru­je li vozač ipak da u iz­mje­na­ma stup­nje­va pri­je­no­sa može bi­ti br­ži i ugla­đe­ni­ji od ZF-a, može to po­ku­ša­ti pre­ko po­lu­gi­ca iza ko­la uprav­lja­ča. Osim na ga­su, brz je od­ziv na uprav­lja­ču, a pra­vo­vre­me­no re­agi­ra­ju i snaž­ne koč­ni­ce.

Od­lič­na voz­na svoj­stva

Vozač može po­mo­ću DNA sus­ta­va bi­ra­ti vo­zač­ke pos­tav­ke (di­na­mic, nor­mal i all we­at­her). Bez ob­zi­ra na po­dig­nu­tu ka­ro­se­ri­ju, Stel­vio se ni pri di­na­mič­ni­jim pro­las­ci­ma kroz za­vo­je ne na­gi­nje pre­vi­še. Dr­ži za­da­nu pu­ta­nju po­put ni­žih ro­đa­ka s is­tim zna­kom na ‘no­su’. Vr­hun­skim voz­nim oso­bi­na­ma ku­mo­va­la je i sa­vr­še­no ras­po­re­đe­na te­ži­na u omje­ru 50.50. Stel­vio ima iz­van­re­dan omjer sna­ge i te­ži­ne za­hva­lju­ju­ći upo­tre­bi la­ga­nih ma­te­ri­ja­la pri iz­ra­di: kar­bon­skih vla­ka­na za ra­di­li­cu i alu­mi­ni­ja za pok­lo­pac mo­to­ra, vra­ta, bra­ni­ke, vra­ta prt­ljaž­ni­ka, mo­tor i ovjes.

Vr­lo bo­ga­ta opre­ma Su­per

Stel­vio pr­vi na svi­je­tu ima ugra­đen ko­či­oni sus­tav (IBS), auto­nom­ni sus­tav ko­če­nja u slu­ča­ju nu­žde (AEB) s pre­poz­na­va­njem pje­ša­ka i već spo­me­nu­tu ra­di­li­cu u pot­pu­nos­ti iz­ra­đe­nu od kar­bon­skih vla­ka­na. Ra­zi­na opre­me Su­per po­dra­zu­mi­je­va, me­đu os­ta­lim, 18-in­č­ne luk­suz­ne na­plat­ke od la­ke le­gu­re, pre­s­vla­ke u kom­bi­na­ci­ji ko­že i tka­ni­ne, dvos­tru­ka kse­non svje­tla od 35 W sa sus­ta­vom AFS, ure­đa­je za pra­nje fa­ro­va, auto­mat­ska pred­nja svje­tla, audio sus­tav s 8 zvuč­ni­ka, ins­tru­ment­nu plo­ču s 3,5” TFT zas­lo­nom u bo­ji, sus­tav za oda­bir na­či­na ra­da Al­fa DNA.

Pred­nji kraj di­zaj­ner­ski ja­ko pod­sje­ća na vr­lo us­pje­šan Al­fin kom­pakt 147 s po­čet­ka ovog sto­lje­ća, što mu za­pra­vo od­lič­no od­go­va­ra

Sk­lad­ne li­ni­je 469 cm du­gač­kog SUV mo­de­la

Na straž­njoj klu­pi Stel­vio je za­is­ta pros­tran

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.