Naj­po­volj­ni­ji auto­ma­tik na tr­ži­štu pru­ža sa­svim ugod­nu vož­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

Re­di­zaj­ni­ra­ni San­de­ro s s ro­bo­ti­zi­ra­nim ruč­nim mje­nja­čem i uz ži­vah­ni 0,9 TCe tur­bo­ben­zi­nac te so­lid­nu opre­mu sto­ji 88.662 ku­na Mla­den Mil­čić Ne­dav­nim re­di­zaj­nom dru­ge ge­ne­ra­ci­je Da­ci­je San­de­ro je bla­go os­vje­že­na iz­va­na i u unu­traš­njos­ti u ko­joj se sa­da nu­de kva­li­tet­ni­ji ma­te­ri­ja­li i bo­lja za­vr­š­na obra­da

San­de­ro je du­ga­čak 407 cm, a nje­gov prt­ljaž­nik pri­ma so­lid­nih 320 li­ta­ra, dok ro­bus­tan ovjes od­lič­no tr­pi pre­la­ske us­por­ni­ka pa i ma­ka­dam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.