Kra­ji­cek: Sam­pras je bio ve­li­kan, ali te­že mi je bi­lo pro­tiv Go­ra­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Lu­ci­ja Eic­hler sport@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ma­rin Či­lić, kao što je to re­kao i Goran Iva­ni­še­vić, je­dan he od fa­vo­ri­ta u Wim­ble­do­nu. Me­ni se dos­ta svi­đa i Di­mi­trov Je­dan od za­nim­lji­vi­jih su­par­ni­ka u bo­ga­toj ka­ri­je­ri Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća za­si­gur­no je Ni­zo­ze­mac če­ških ko­ri­je­na Ric­hard Kra­ji­cek. Nji­hov meč u po­lu­fi­na­lu Wim­ble­do­na 1998. u ko­jem je Iva­ni­še­vić sla­vio u dra­ma­tič­nom pe­tom se­tu (15-13) i da­nas je os­tao je­dan od in­te­re­sant­ni­jih po­lu­fi­na­la. Osva­jač Wim­ble­do­na i vlas­nik 17 tur­nir­skih po­bje­da po­nov­no će igra­ti s Go­ra­nom na ek­shi­bi­ci­ji uma­škog Cro­atia Ope­na.

Goran mi je pri­ja­telj

Ric­hard se s hr­vat­skim no­vi­na­ri­ma, za­hva­lju­ju­ći mo­der­nim teh­no­lo­gi­ja­ma, dru­žio pu­tem Skypea. – Ja­ko sam do­bar pri­ja­telj s Go­ra­nom, ta­ko da sam sre­tan i uz­bu­đen što me po­zvao – re­kao je Kra­ji­cek i nas­ta­vio: – Ja­ko mi je dra­go što će u Uma­gu kon­ku­ren­ci­ja bi­ti uis­ti­nu ja­ka, po­seb­no na­kon na­por­nog Wim­ble­do­na. Važ­no je za tur­nir da bu­de i ja­kih do­ma­ćih igra­ča, a Bor­na Ćo­rić to sva­ka­ko jest. Svoje pri­ja­telj­stvo Kra­ji­cek i Iva­ni­še­vić gra­di­li su u broj­nim me­če­vi­ma. Po­lu­fi­na­le Wim­ble­do­na iz 1998. bol­na je toč­ka Kra­ji­ce­ku. – Mr­zio sam taj meč i, ia­ko je bio na­pet, me­ni ni­je na kra­ju ni­je bio uz­bud­ljiv – na­gla­sio je i nas­ta­vio : – Tog je da­na bio bo­lji igrač, ali sam ga u mno­gim dru­gim pri­li- ka­ma do­bio. Ipak, ne sma­tra da je nje­gov du­gi meč s Iva­ni­še­vi­ćem bio klju­čan za Iva­ni­še­vi­ćev po­raz pro­tiv Sam­pra­sa. – Sma­tram da je kod Go­ra­na bio dru­gi pro­blem, a ne fi­zič­ka is­crp­lje­nost. Sam­pras je igrao ja­kim udar­ci­ma, zna­te da je Goran odi­grao ja­ko do­bar te­nis sa mnom. Sma­tram da ni­je do­volj­no ja­ko vje­ro­vao da ga može po­bi­je­di­ti, ni­je imao do­volj­no sa­mo­po­uz­da­nja.

Bit će do­bra za­ba­va

Vi ste zna­li sa Sam­pra­som, osvo­ji­li ste Wim­ble­don 1996.? – Imao sam igru za nje­gov bek­hend. Osim Kra­ji­ce­ka, u ek­shi­bi­ci­ji s Iva­ni­še­vi­ćem za­igrat će 19. sr­p­nja i Pat Cash, a Kra­ji­cek se na­da do­broj za­ba­vi i za igra­če i za pu­bli­ku. Ka­ko ko­men­ti­ra­te Iva­ni­še­vi­će­vu iz­ja­vu da je Ma­rin Či­lić je­dan od fa­vo­ri­ta za po­bje­du u All En­gland Clu­bu? – Ma­rin je sva­ka­ko u kru­gu onih ko­ji mo­gu da­le­ko do­ći u Lon­do­nu, u po­s­ljed­nje je vri­je­me ja­ko do­bro igrao. Po­gle­dao sam ne­ko­li­ko nje­go­vih me­če­va u Qu­een’s clu­bu. Os­ta­li te­ni­sa­či? – Di­mi­trov mi se ja­ko do­pao, na­rav­no tu je Ro­ger Fe­de­rer, do­ma­ći igrač An­drey Mur­ray. Uvi­jek je za­nim­ljiv i Stan Wawrin­ka. Bit će to još jed­nom, kao i uvi­jek, sja­jan tur­nir. Što se do­go­di­lo s No­va­kom Đo­ko­vi­ćem ove go­di­ne, na­kon ne­ko­li­ko go­di­na do­mi­na­ci­je? – Pos­ti­gao je ve­li­ke us­pje­he na Grand Slam tur­ni­ri­ma, mo­žda je doš­lo do ma­log za­si­će­nja. Ne bih re­kao da se ni­je tru­dio i na­por­no ra­dio, ne­go se to zna ta­ko do­go­di­ti. No znam da je No­vak ve­li­ki rad­nik i da će se vra­ti­ti ta­mo gdje je bio proš­lih go­di­na – za­klju­čio je ne­koć je­dan od po­naj­bo­ljih te­ni­sa­ča na tra­vi, igrač sjaj­nog ser­vi­sa Ric­hard Kra­ji­cek.

Po­raz u po­lu­fi­na­lu Wim­ble­do­na 1996. je­dan mi je od naj­te­žih u te­ni­skoj ka­ri­je­ri

Ric­hard Kra­ji­cek, po­bjed­nik Wim­ble­do­na iz 1996., do­la­zi u Umag

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.