In­ter nu­di no­vi ugo­vor Pe­ri­ši­ću, uz 5 mil. € pla­će

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

In­ter je tvr­do­glav. Jas­no je to već svi­ma ko­ji pra­te ra­zvoj do­ga­đa­nja oko Iva­na Pe­ri­ši­ća. Ne­ra­zzur­ri­ma tre­ba no­vac i sprem­ni su pus­ti­ti Pe­ri­ši­ća kojeg že­li Man­c­hes­ter Uni­ted. Me­đu­tim, Josè Mo­urin­ho da­je 45 mi­li­ju­na eura, a Ta­li­ja­ni tra­že pet mi­li­ju­na eura vi­še. S nji­ho­ve strane po­pu­šta­nja ne­ma. A ka­ko bi po­ka­za­li cr­ve­nim vra­go­vi­ma da su ite­ka­ko oz­bilj­ni, Pe­ri­ši­ću su čel­ni­ci In­te­ra po­nu­di­li bo­lji ugo­vor, ko­ji bi tra­jao do 2021. go­di­ne, uz pla­ću od bli­zu pet mi­li­ju­na eura (sa­da ima tri mi­li­ju­na). Ti­me bi Pe­ri­šić pos­tao dru­gi naj­pla­će­ni­ji igrač In­te­ra – od­mah iza Icar­di­ja. (5,5 mil. €).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.