Po­bjed­ni­ca do­bi­va tro­go­diš­nju sti­pen­di­ju Vi­so­ke ško­le As­pi­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Me­đu broj­nim na­gra­da no­va Miss spor­ta Hr­vat­ske do­bit će vri­jed­ne sli­ke Hr­vo­ja Pu­ška­ri­ća i Li­di­je Lo­vre­ko­vić iz ART ate­ljea Pred­stav­lja­mo no­ve dvi­je fi­na­lis­ti­ce ovo­go­diš­njeg izbora Miss por­ta Hr­vat­ske ko­ji će se odr­ža­ti 30. lipnja u ho­te­lu Sport u Iva­nić Gra­du. Di­rek­ci­ja izbora do­go­vo­ri­la je du­go­go­diš­nju su­rad­nju s Vi­so­kom ško­lom za sport­ski i tu­ris­tič­ki me­nadž­ment – As­pi­ra. Po­bjed­ni­ca će do­bi­ti li­je­pu na­gra­du – tro­go­diš­nju sti­pen­di­ju. Fi­na­lis­ti­ce se da­nas okup­lja­ju na ja­run­skom je­ze­ru gdje će se opro­ba­ti u vož­nju bi­cik­lom po vo­di, a on­da se kre­će za Iva­nić Grad gdje će se pri­pre­ma­ti do pet­ka ka­da je fi­na­le. Spor­ta­ši­ce će da­nas po­sje­ti­ti OPG Vo­lo­der, ko­ji se ba­vi uz­go­jem ak­hal-te­ke ko­nja, bo­rič­kih arap­skih ko­nja i bo­san­sko-br­d­skih ko­nja. Or­ga­ni­za­to­ri, pa i gle­da­te­lji, naj­vi­še oče­ku­ju od ta­lent showa, pro­gra­ma u ko­jem će sva­ka fi­na­lis­ti­ca u 45 se­kun­di pred­sta­vi­ti sport iz kojeg do­la­zi. Si­gur­no će atrak­ti­van nas­tup ima­ti Je­le­na Lež, ko­ja se ba­vi twir­lin­gom, a Lu­ci­ja Vo­zab ot­ple­sat će akro­bat­ski rock’n’roll s Mi­lom Bi­lja­no­vi­ćem, ko­ji je utje­lo­vio lik Še­gr­ta Hla­pi­ća u is­to­ime­nom fil­mu. Udru­že­nje obrt­ni­ka Iva­nić Grad i ove go­di­ne po­nos­ni je su­or­ga­ni­za­tor Miss spor­ta Hr­vat­ske.

Zi­na Mi­očić Li­sjak (19) Za­greb, sport­ski ples

Do­ro­tea Še­šum (21) Osijek, atle­ti­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.