Uz to­li­ko po­ru­ka i čes­tit­ki pot­pu­no sam se is­praz­ni­la

Sret­na sam što se vra­ćam s me­da­ljom, ne­ma svat­ko taj pri­vi­le­gij, ka­že Kris­ti­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Su­dac iz Sin­ga­pu­ra do­su­dio je kaz­ne­ni bod Ma­tei Je­lić sa­mo če­ti­ri se­kun­de prije kra­ja pa je iz­gu­bi­la me­da­lju na zlat­ni bod Kris­ti­na To­mić ovaj po­ne­dje­ljak ni­je us­pje­la uči­ni­ti naj­ljep­šim da­nom u svom sport­skom ži­vo­tu. To će, barem ne­ko vri­je­me, bi­ti pret­hod­ni dan u ko­jem je ova 22-go­diš­nja Za­grep­čan­ka osi­gu­ra­la svo­ju pr­vu me­da­lju na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma. Prem­da je ima­la iz­vjes­nu psi­ho­lo­šku pred­nost, 2-0 u me­đu­sob­nim su­sre­ti­ma, čla­ni­ca za­gre­bač­kog Osvi­ta to ni­je us­pje­la is­ko­ris­ti­ti. Što­vi­še, do­pus­ti­la je sr­p­skoj su­par­ni­ci Va­nji Stan­ko­vić da bri­lji­ra (6:12) i da svoj ra­skoš­ni ta­lent de­mons­tri­ra i fi­nal­nom pobjedom nad fa­vo­ri­zi­ra­nom Taj­lan­đan­kom Won­g­pat­ta­na­kit (10:5). Je li Kris­ti­ni ikak­va utje­ha što je po­lu­fi­na­le iz­gu­bi­la od kas­ni­je svjet­ske pr­va­ki­nje? – Baš i ni­je, tim vi­še što sam vje­ro­va­la da ju mo­gu po­bi­je­di­ti i tre­ći put za­re­dom. Pa što se to, on­da, do­go­di­lo? – Na­kon što sam dan prije osi­gu­ra­la bron­cu, ja sam se pre­vi­še emo­tiv­no po­tro­ši­la od­nos­no psi­hič­ki is­praz­ni­la pa nisam bi­la do­volj­no kon­cen­tri­ra­na u toj bor­bi. Uz sve te po­ru­ke i čes­tit­ke ko­je sam pri­mi­la, osje­ća­la sam se kao da je sve go­to­vo. Ona je htje­la do­ka­za­ti da me ko­nač­no može po­bi­je­di­ti i ja­ko se do­bro pri­pre­mi­la. Na ne­ki na­čin su mi “odu­ze­li” mo­je glavno oruž­je, pred­nju no­gu. Ni­je li ovo po­ti­caj Kris­ti­ni da do­tje­ra svoj asor­ti­man teh­ni­ka? – De­fi­ni­tiv­no. Osim to­ga, ja se slje­de­ći put ne­ću bo­ri­ti pro­tiv pred­stav­ni­ce Sr­bi­je, ne­go pro­tiv svjet­ske pr­va­ki­nje i to će do­is­ta bi­ti još ve­ći po­ti­caj da ju do­bi­jem. Na kon­cu, u Kris­ti­ni To­mić do­bi­li smo, na­da­mo se, le­gi­tim­nu na­s­ljed­ni­cu Lu­ci­je Za­ni­no­vić. – Prem­da to­ga još uvi­jek nisam svjes­na, to je sa­da či­nje­ni­ca. Sa­da sam služ­be­no tre­ća na svi­je­tu. Net­ko za ko­ga smo si­gur­ni da već i sa svo­jih 19 go­di­na pri­pa­da svjet­skom se­ni­or­skom vr­hu jest Kni­njan­ka Ma­tea Je­lić. Što­vi­še, na­kon ovo­ga što smo vi­dje­li na nje­zi­nu pr­vom se­ni­or­skom SP-u čak smo miš­lje­nja da bi ona mo­gla bi­ti i ve­li­ka šam­pi­on­ka. Jer, Ma­tea je ju­čer iz­ba­ci­la dvi­je fa­vo­rit­ki­nje, a tre­ća ju je po­bi­je­di­la tek uz po­moć su­ca. Naj­pri­je je eli­mi­ni­ra­la tro­fej­nu Špa­njol­ku Cal­vo Go­mez, sre­br­nu olim­pij­ku iz Ri­ja (5:0), a po­tom i tre­će­pla­si­ra­nu s po­s­ljed­njeg SP-a Ko­lum­bij­ku Du­mar (4-2). Na­ža­lost, on­da je je­dan čo­vjek u bi­je­lom (su­dac iz Sin­ga­pu­ra) od­lu­čio da to­me ski­da­nju fa­vo­rit­ki­nja mo­ra do­ći kraj. I to baš u bor­bi za me­da­lju. Pro­tiv ak­tu­al­ne svjet­ske do­pr­va­ki­nje Ta­tar Nur, po­ve­la je Je­lić s 4:0, da bi kod 4:2 do­bi­la kaz­ne­ni bod za na­vod­nu ne­ak­tiv­nost u si­tu­aci­ji u ko­joj je jed­na­ko pa­siv­na bi­la i Kur­dis­tan­ka ko­ja se bo­ri za Tur­sku. Na­kon to­ga, sa­mo če­ti­ri se­kun­de prije is­te­ka bor­be, su­dac iz Sin­ga­pu­ra Spli­ćan­ki do­su­đu­je još je­dan kaz­ne­ni bod za 4:4 i če­t­vr­tu run­du. A u njoj se, u ovom spor­tu, sve raz­rje­šu­je zlat­nim bo­dom u če­mu je us­pješ­ni­ja bi­la is­kus­ni­ja Tur­ki­nja (ša­ka u ok­lop). – Te dvi­je opo­me­ne ne­ću ko­men­ti­ra­ti. Sve je to dio spor­ta. Ne znam je­su li mi ne­što uze­li, ali znam da ja uvi­jek mo­gu bolje.

Hr­vat­ska će ima­ti dos­toj­ne za­mje­ne za tro­fej­ne ses­tre Za­ni­no­vić

Spor­ne odluke Su­dac Je­lić do­su­dio je dvi­je opo­me­ne zbog ne­ak­tiv­nos­ti, no na­ša spor­ta­ši­ca os­ta­la je ve­li­ka u po­ra­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.