Pus­ti­li Ta­li­ja­ni­ma da ne bi­smo igra­li sa Sr­bi­ma! To je glu­post

Izos­ta­nak Suk­na na SP-u za nas bi bio ve­li­ki hen­di­kep, ka­že Tu­cak

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Filić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net RUZA

Hr­vat­ska je u Ru­zi osvo­ji­la tre­će mjes­to na za­vr­š­nom tur­ni­ru Svjet­ske li­ge. U sto­že­ru su za­do­volj­ni i vje­ru­ju u još bo­lji pla­sman u Ma­đar­skoj Ia­ko smo na za­vr­š­nom tur­ni­ru Svjet­ske li­ge u Ru­si­ji objek­tiv­no tre­ba­li bi­ti u fi­na­lu, osvo­ji­li smo tre­će mjes­to što je ta­ko­đer li­jep us­pjeh. Tro­fej­ni niz hr­vat­ske va­ter­pol­ske vr­ste nas­tav­ljen je no­vom bron­com i s te strane gle­da­no ne mo­že­mo iz­bor­ni­ku Ivi­ci Tuc­ku (47) za­mje­ri­ti pu­no to­ga. A ka­ko on gle­da na Ru­zu, pi­ta­li smo ga na po­čet­ku po­du­ljeg raz­go­vo­ra. – Odi­gra­li smo je­dan vr­lo do­bar tur­nir, od po­če­ka do kra­ja. Bi­lo je pu­no od­lič­nih utak­mi­ca, za­ključ­no s ovom za tre­će mjes­to, ko­ja je bi­la i naj­bo­lja. A ni­je la­ko po­di­ći se iz psi­ho­lo­ške blo­ka­de na­kon nes­pret­nog i ne­sret­nog po­ra­za od Ita­li­je u po­lu­fi­na­lu i osvo­ji­ti još jed­nu me­da­lju u ni­zu – ka­že Tu­cak ko­je­mu te­če pe­ta go­di­na iz­bor­nič­kog man­da­ta. Ko­li­ko vam je ne­dos­ta­jao San­dro Suk­no? – Suk­no nam je ne­dos­ta­jao pu­no, po­seb­no u ovim od­lu­ču­ju­ćim utak­mi­ca­ma. On je je­dan od naj­bo­ljih va­ter­po­lis­ta svi­je­ta, igrač ko­ji na­šu igru či­ni ple­me­ni­ti­jom i raz­no­vr­s­ni­jom. Kak­vi su iz­gle­di da San­dro za­igra na SP-u u Bu­dim­pe­šti, ima­te li ne­ke no­ve in­for­ma­ci­je? – Mis­lim da su iz­gle­di re­al­ni. Pro­ći će do­volj­no vre­me­na, ono­li­ko ko­li­ko tre­ba pre­ma tim li­ječ­nič­kim kri­te­ri­ji­ma i nje­go­va bi oz­lje­da tre­ba­la bi­ti sa­ni­ra­na. San­dro tre­ni­ra u Du­brov­ni­ku, u ba­ze­nu je, pli­va, vjež­ba u te­re­ta­ni, tje­les­no će si­gur­no bi­ti spre­man. Nje­go­va je že­lja ne­upit­na i ja oče­ku­jem da će­mo tje­dan da­na prije po­čet­ka SP-a (po­či­nje 14. sr­p­nja, op. a.) mo­ći tes­ti­ra­ti sta­nje nje­go­va pr­sta. Ono što je nez­god­no, ra­di se o pr­stu na pu­cač­koj des­noj ru­ci, ali ja se na­dam da će­mo mo­ći na nje­ga ra­ču­na­ti u Bu­dim­pe­šti. Pu­no je ja­kih i pri­lič­no iz­jed­na­če­nih re­pre­zen­ta­ci­ja, ov­dje su u po­lu­fi­na­lu bi­la dva re­mi­ja, a u Bu­dim­pe­šti će bi­ti i dru­gih: Ma­đa­ra, Gr­ka, Cr­no­go­ra­ca, Špa­njo­la­ca... Ja­ka je kon­ku­ren­ci­ja, a mi se bo­ri­mo za me­da­lju, po mo­guć­nos­ti zlat­nu. Je li ta­ko? – Ap­so­lut­no. Uvi­jek je is­ta pri­ča kad smo mi u pi­ta­nju, ne­ma tu ne­kak­vih ve­li­kih no­vos­ti. Va­ter­po­lo se ja­ko ra­zvio, po­gle­daj­te sa­mo slu­čaj SAD-a i Ja­pa­na. Či­nje­ni­ca da su ima­li do­bi­ve­nu utak­mi­cu i pro­tiv Ita­li­je i pro­tiv Sr­bi­je po­ka­zu­je ko­li­ko su Ame­ri­kan­ci ja­ki. Ru­si se ta­ko­đer di­žu, ta­ko da će­mo ima­ti čak de­vet do 10 re­pre­zen­ta­ci­ja ko­je će se bo­ri­ti za me­da­lju. Naj­bit­ni­je su na tim ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma če­t­vr­t­fi­nal­ne utak­mi­ce. Va­ma je ovo sed­ma iz­bor­nič­ka me­da­lja s hr­vat­skom va­ter­pol­skom re­pre­zen­ta­ci­jom. Res­pek­ta­bi­lan niz, no i sa­mi pri­mje­ću­je­te, ma­lo je zla­ta (sa­mo ono na MI). Ka­ko ga se do­če­pa­ti? – Je­di­no što mo­že­mo jest nas­ta- vi­ti ra­di­ti ova­ko po­šte­no i kva­li­tet­no kao što smo i do­sad ra­di­li. Uvje­ren sam da će se to neg­dje vra­ti­ti. I ovo ka­ko smo ne­sret­no iz­gu­bi­li s Ta­li­ja­ni­ma neg­dje će se vra­ti­ti. Ka­ko ka­žu, “u ži­vo­tu se čes­to za­tvo­re vra­ta da bi se otvo­rio pro­zor”. Ja u to de­be­lo vje­ru­jem. Bit­no je da mi i da­lje ra­di­mo s is­tim en­tu­zi­jaz­mom, is­tom že­ljom, do­ći će i zla­to, na­pa­dat će­mo ga na sva­kom na­tje­ca­nju. Sa­mo da nas jed­nom mi­nu te oz­lje­de, sa San­drom bi­smo ov­dje bili pu­no ja­či. Do­bro, i Sr­bi­ja je nas­tu­pi­la bez Man­di­ća? – Da, ali mi u kon­ti­nu­ite­tu, go­di­na­ma, a Sr­bi­ja pr­vi put. I straš­no se kod nje osje­tio ne­dos­ta­tak jed­nog tak­vog klas­nog igra­ča. I za­to sam si­gu­ran da će nam se sve to vra­ti­ti, da će­mo osvo­ji­ti zla­to,

Izos­ta­nak Man­di­ća ja­ko se osje­tio u igri Sr­bi­je. Mi u Bu­dim­pe­štu ide­mo po zla­to, za to nam tre­ba San­dro Suk­no IVI­CA TU­CAK iz­bor­nik va­ter­po­lis­ta

De­vet do de­set re­pre­zen­ta­ci­ja bit će u kru­gu po­ten­ci­jal­nih osva­ja­ča me­da­lja

sa­mo mo­ra­mo nas­ta­vi­ti da­lje ra­di­ti... I is­prav­lja­ti po­gre­ške? – Da, na­rav­no, i to. U tom smis­lu za­mje­ra­te li što se­bi u toj utak­mi­ci s Ita­li­jom? – Ne. Prije tog po­s­ljed­njeg na­pa­da uze­li ste mi­nu­tu od­mo­ra. Vje­ro­jat­no ste igra­či­ma go­vo­ri­li ka­ko da sa­ču­va­ju lop­tu i spri­je­če pro­tu­udar. No, do­go­di­lo se su­prot­no? – Mi­nu­ta od­mo­ra po­zva­na je u skla­du s pra­vi­li­ma stru­ke, za­na­ta. I to u si­tu­aci­ji kad smo zbog tak­ti­ke su­par­ni­ka tri mi­nu­te bili s dva bra­ni­ča, od­nos­no bez si­dra­ša. Do­go­vo­ri­li smo se da se ra­ši­ri­mo mak­si­mal­no, da u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko se­kun­di na­pa­da po­ku­ša­mo spus­ti­ti lop­tu si­dra­šu ili po­ku­ša­ti vi­so­kim šu­tom iz­nu­di­ti kor­ner. U sva­kom slu­ča­ju da za­tvo­ri­mo pro­tu­na­pad jer, da smo odi­gra­li do kra­ja, nji­ma bi os­ta­lo ma­lo vre­me­na za oz­bilj­ni­ji na­pad. No do­go­di­lo se to jed­no po­greš­no do­da­va­nje ko­je smo sku­po pla­ti­li. Va­lja uči­ti iz tih po­gre­ša­ka, no ne za­mje­ram ni­šta ni se­bi ni igra­či­ma ko­ji su se sr­ča­no bo­ri­li u svim utak­mi­ca­ma.

Pro­ble­mi s pr­stom pu­cač­ke ru­ke i da­lje su ve­li­ka pri­jet­nja Suk­no­vu igra­nju na SP-u u Bu­dim­pe­šti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.