Isko­pat će ti­je­lo Sal­va­do­ra Da­li­ja ra­di tes­ta očins­tva

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Go­to­vo tri de­set­lje­ća na­kon smr­ti špa­njol­skog umjet­ni­ka Sal­va­do­ra Da­li­ja sud u Ma­dri­du na­lo­žio je nje­go­vu ek­shu­ma­ci­ju ka­ko bi se mogao obaviti test očins­tva i ut­vr­di­ti je li Da­li bi­olo­ški otac jed­ne že­ne iz Ka­ta­lo­ni­je. Er­ste go­to­vin­ski Kraj­nje oz­bi­ljan kre­dit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.