Za ja­čeg ne­vre­me­na sta­nov­ni­ci is­toč­nog di­je­la gra­da i No­vog Za­gre­ba ima­ju pu­ne ru­ke pos­la s ot­kla­nja­njem po­s­lje­di­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Du­bra­va

Za sva­ke ja­če ki­še Gri­žan­ska uli­ca postaje ba­zen.

Mak­si­mir

U par­ku su se od­lo­mi­le gra­ne, ko­je su se i ju­čer uk­la­nja­le.

Vo­lov­či­ca

U Kri­škoj uli­ci sta­blo je pa­lo na dva par­ki­ra­na auto­mo­bi­la.

No­vi Za­greb

Lok­ve su se stva­ra­le is­pod Mos­ta mla­dos­ti, a pa­da­la je i tu­ča.

Kva­trić

Olu­ci ni­su mo­gli za­dr­ža­va­ti go­le­mu ko­li­či­nu vo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.