Ti­tov trg postaje Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske

Za Ban­di­ćev pri­jed­log HDZ, Ne­za­vis­ni Bru­ne Esih, HSLS, pro­tiv SDP, Mrak Ta­ri­taš i Za­greb je naš Ini­ci­ja­ti­va: Ja­se­no­vac se mo­ra, kao i Vu­ko­var, pro­gla­si­ti mjes­tom od po­seb­nog pi­je­te­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

No­vo ime Tr­ga po­dr­žat će i tro­je zas­tup­ni­ka HSLS-a ko­ji ne­će bi­ti dio ve­ći­ne, no pre­ime­no­va­nje po­dr­ža­va­ju “iz po­vi­jes­nih raz­lo­ga” I. Bo­ban Va­le­čić, I. Pu­ljić-Še­go, P. Ma­re­tić-Žo­nja, M. Šo­bak Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić po­pus­tio je Zlat­ku Ha­san­be­go­vi­ću i Bru­ni Esih. O pro­mje­ni ime­na Tr­ga mar­ša­la Ti­ta ipak se ne­će od­lu­či­va­ti na re­fe­ren­du­mu, ka­ko je pret­hod­no pla­ni­ra­no, ne­go u Grad­skoj skup­šti­ni, a trg bi ubu­du­će tre­bao no­si­ti ime Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Obja­vio je to sam Ban­dić, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na tom tr­gu, na ko­joj je ka­zao ka­ko “trg s broj­nim hr­vat­skim zna­me­nji­ma zas­lu­žu­je da no­si naj­ljep­še i naj­važ­ni­je ime u Hr­vat­skoj”.

Kre­ću pre­go­vo­ri

– Pred­la­žem ne­što što nit­ko nor­ma­lan ne može od­bi­ti, osim onih ko­ji li­je­če i ko­ji ka­ne li­je­či­ti svoje frus­tra­ci­je, a tak­vi me ne za­ni­ma­ju – po­ru­čio je gra­do­na­čel­nik. Ban­dić je ti­me is­pu­nio os­nov­ni pre­du­vjet ko­ji su mu za sas­tav­lja­nje no­ve ve­ći­ne pos­ta­vi­li Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, či­ji klub u Skup­šti­ni bro­ji pet zas­tup­ni­ka. Uz 14 svo­jih i se­dam HDZ-ovih zas­tup­ni­ka Ban­dić bi ta­ko tre­bao sti­ći do že­lje­ne ve­ći­ne od 26 ru­ku ko­je će mu osi­gu­ra­ti mir­nu vla­da­vi­nu i ot­klo­ni­ti bo­ja­zan od no­vih izbora. Za­do­vo­ljan zbog Ban­di­će­va za­okre­ta, Ha­san­be­go­vić nam je po­no­vio ka­ko je pro­mje­na kon­tro­verz­nog ime­na tr­ga bi­la nuž­na ka­ko bi uop­će pris­tu­pi­li pre­go­vo­ri­ma o for­mi­ra­nju no­ve ve­ći­ne. – Sa­da tre­ba­mo sjes­ti i raz­go­va­ra­ti da­lje o for­mi­ra­nju rad­nih ti­je­la u Skup­šti­ni. Grad­skih je od­bo­ra pu­no, a ka­ko će­mo se mi pos­ta­vi­ti u tim pre­go­vo­ri­ma, ovi­sit će o ono­me što će pred­lo­ži­ti HDZ – ka­zao je Ha­san­be­go­vić. Na­gla­ša­va ka­ko se prije kons­ti­tu­ira­nja Skup­šti­ne mo­ra do­go­vo­ri­ti cijeli pa­ket, no tvr­di i ka­ko nji­ho­va stran­ka ne­će ra­di­ti pro­ble­me oko funk­ci­je pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, na ko­je na­vod­no ra­ču­na HDZ. Ko­ja će mjes­ta stran­ka tra­ži­ti za se­be, Ha­san­be­go­vić ni­je že­lio ot­kri­ti. Za­gre­bač­ki HDZ-ov­ci već su se iz­jas­ni­li da ne že­le re­fe­ren­dum, ne­go od­lu­ku o pre­ime­no­va­nju Ti­to­va tr­ga u Skup­šti­ni. I sa­mi su još la­ni pred­la­ga­li da se Ti­ta uk­lo­ni sa za­gre­bač­kog tr­ga, ali ih je Ban­dić ta­da od­bio. Pre­go­va­rač­ki tim za do­go­vor o ve­ći­ni s Ban­di­ćem uime HDZ-a vo­dit će An­dri­ja Mi­ku­lić, šef za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je te Dra­go Pr­go­met, kao član grad­skog HDZ-a i biv­ši kan­di­dat te stran­ke na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Grad­ski HDZ će u pre­go­vo­ri­ma in­zis­ti­ra­ti na is­pu­nja­va­nju nji­ho­vih pro­gram­skih ci­lje­va i projekata iz kam­pa­nje (dje­čja bol­ni­ca, di­gi­ta­li­za­ci­ja pro­me­ta, no­vi ja­run­ski most, pro­met­ni čvor u Se­sve­ta­ma, no­vi GUP).

HDZ-u šef Skup­šti­ne

Pre­go­va­rač­ki ok­vir, doz­na­je­mo u HDZ-u, mo­ra bi­ti us­kla­đen sa še­fom HDZ-a An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem, a HDZ će, tvr­di naš iz­vor, tra­ži­ti i mjes­to še­fa za­gre­bač­ke Skup­šti­ne, ali i pojedine grad­ske ure­de. U Skup­šti­ni će pre­ime­no­va­nje tr­ga po­dr­ža­ti i tri HSLS-ova zas­tup­ni­ka iz­a­bra­na s lis­te San­dre Šva­ljek. – HSLS će zbog po­vi­jes­nih raz­lo­ga to po­dr­ža­ti jer je Dra­žen Bu­di­ša još 1997. go­di­ne tra­žio pre­ime­no­va­nje Ti­to­va tr­ga, ali je HDZ ta­da bio pro­tiv to­ga – re­kao nam je ju­čer Da­rin­ko Ko­sor, šef HSLS-a.

Slje­de­ćih da­na vo­dit će se pre­go­vo­ri o no­voj ve­ći­ni u Grad­skoj skup­šti­ni

Ipak se ne­će ići na re­fe­ren­dum, ka­ko je naj­av­lji­vao Mi­lan Ban­dić, već će se o no­vom ime­nu tr­ga od­lu­či­va­ti u Grad­skoj skup­šti­ni

Klub Bru­ne Esih i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća u Skup­šti­ni bro­ji pet zas­tup­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.