Ovr­š­ni za­kon: hit­no uki­nu­ti blo­ka­du ra­ču­na

BLOKRANO 330.000 HR­VAT­SKIH GRA­ĐA­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Su­dac Vi­so­kog tr­go­vač­kog su­da Mis­lav Ko­la­ku­šić pred­la­že pet stva­ri ko­je tre­ba mi­je­nja­ti u sus­ta­vu ovr­ha

Pred­lo­že­ne iz­mje­ne Ovr­š­nog za­ko­na tek su koz­me­ti­ka, sla­žu se i pred­stav­ni­ci duž­ni­ka i su­dac Tr­go­vač­kog su­da Mis­lav Ko­la­ku­šić Koz­me­tič­ke iz­mje­ne ovr­š­nog za­ko­na ko­je će Sa­bor usko­ro usvo­ji­ti vr­lo su skrom­na naz­na­ka da su kre­ato­ri po­li­ti­ka na­če­li pro­blem 330.000 blo­ki­ra­nih gra­đa­na, a je­su li ga shva­ti­li oz­bilj­no, bit će jas­no tek po­duz­mu li i oz­bilj­ne ko­ra­ke u fi­nan­cij­skoj re­ha­bi­li­ta­ci­ji tih ugro­že­nih gra­đa­na. Da bi to na­pra­vi­li, ne tre­ba­ju bi­ti po­seb­no ino­va­tiv­ni, do­volj­no je da ba­ce oko na prak­se dru­gih dr­ža­va EU; na slo­ven­ski se mo­del vi­še­krat­no re­fe­ri­rao i su­dac Tr­go­vač­kog su­da, kan­di­dat za Us­tav­nog su­ca Mis­lav Ko­la­ku­šić. Osim što, kao i u os­ta­lim dr­ža­va­ma EU, u Slo­ve­ni­ji ovr­he pro­vo­di sud, cen­tra­li­zi­ra­ni sus­tav e-ovr­ha ima­ju već 10 go­di­na, pet ma­nje ne­go Aus­tri­ja. Za po­kre­ta­nje ovr­š­nog pos­tup­ka na­pla­ću­ju sa­mo sud­sku pris­toj­bu ko­ja je, pro­vo­di li se ovr­ha elek­tro­nič­kim zah­tje­vom, 44 eura, a u “pa­pir­na­tom” obli­ku 55 eura.

Za­šti­ti­ti mi­ni­mal­nih 3600 kn

– Da zbog pos­to­je­ćeg Ovr­š­nog za­ko­na ni­smo doš­li do 300.000 blo­ki­ra­nih, mo­gli bi­smo i mi na­pla­ći­va­ti tak­ve sud­ske pris­toj­be od ko­jih bi pro­fi­ti­rao pro­ra­čun, a ne ne­ka agen­ci­ja. No gra­đa­ni su nam de­vas­ti­ra­ni i u toj si­tu­aci­ji ne smi­je­mo na­pla­ći­va­ti ni­kak­vu pris­toj­bu, duž­ni­ci tre­ba­ju pla­ća­ti sa­mo glav­ni­cu i ka­ma­tu – is­ti­če Ko­la­ku­šić te po­jaš­nja­va da stvar­ni tro­šak ovr­he ne bi bio ve­ći od 12 ku­na jer bi se sve pro­vo­di­lo elek­tro­nič­ki, a to­li­ko dr­ža­va može pre­uze­ti na se­be. Cen­tra­li­zi­ra­nom e-ovr­hom iz­bje­ga­va se i po­kre­ta­nje no­vih ovr­š­nih pos­tu­pa­ka za sva­ki po­je­di­nač­ni ra­čun, pri­mje­ri­ce za tri ra­ču­na za vo­du tri mje­se­ca za­re­dom. Fi­nu bi uki­nuo. – Do­vo­ljan je na­log su­da ban­ci da se ra­čun ovr­ši – i to je to! Ako na ra­ču­nu ima sred­sta­va, ovr­ho­vo­di­telj se na­pla­ću­je, a blo­ka­da ra­ču­na ne­ma ni­kak­va smis­la, ni­ti pos­to­ji i u jed­noj ure­đe­noj dr­ža­vi – ka­že su­dac ko­ji se za­la­že i da iz­nos pri­ma­nja za­šti­ćen od ovr­he ne smi­je bi­ti ni­ži od 3600 ku­na: naj­av­lje­nu iz­mje­nu ko­jom se za­šti­će­ne dvi­je tre­ći­ne pro­sječ­ne pla­će po­di­žu na tri če­t­vr­ti­ne de­ro­gi­ra već dru­gi sta­vak is­tog član­ka za­ko­na ko­ji pre­dvi­đa jed­nak prin­cip ovr­he i na svim os­ta­lim pri­ma­nji­ma pa iz­no­si­la ona i 200 ku­na. Pod­sje­ća i da su be­sko­nač­ne blo­ka­de omo­gu­će­ne 2014. kad je lo­bis­tič­kim pri­tis­ci­ma onih ko­ji na to­me za­ra­đu­ju iz za­ko­na iz­bri­san čla­nak ko­ji je re­gu­li­rao da ovr­hu ko­ja se ne na­pla­ti u ro­ku od šest mje­se­ci, od­nos­no go­di­nu da­na, sud auto­mat­ski obus­tav­lja. – Sve pos­tup­ke ko­ji tra­ju du­lje od pet go­di­na tre­ba­lo bi “otvo­ri­ti i za­tvo­ri­ti” po uzo­ru na ste­ča­je­ve tvrt­ki, a ono što se u tom raz­dob­lju ne na­pla­ti ot­pi­sa­ti, uklju­ču­ju­ći i ovr­he ko­je su u ti­je­ku – ka­že Ko- la­ku­šić te do­da­je da se ak­tu­al­ne iz­mje­ne Ovr­š­nog za­ko­na ne ti­ču ni no­vih ni sta­rih duž­ni­ka. – Kak­ve ve­ze ima­ju s 300 ti­su­ća blo­ki­ra­nih?! Even­tu­al­no omo­gu­ća­va­ju da se ne­ko­me pla­ća pod­sta­nar­stvo go­di­nu i pol da­na – re­vol­ti­ran je su­dac ko­ji se, pak, ne za­la­že za zaštitu ne­kret­ni­na u vlas­niš­tvu jer duž­nik od­go­va­ra svom svo­jom imo­vi­nom.

Bez rje­še­nja za već ovr­še­ne

Pred­sjed­ni­ca udru­ge Blo­ki­ra­ni Mi­ri­am Ker­va­tin ta­ko­đer is­ti­če da bi do cje­lo­vi­te iz­mje­ne za­ko­na tre­ba­lo uves­ti mo­ra­to­rij na ovr­he u ti­je­ku. – Ni­jed­na zem­lja u svi­je­tu ne­ma ova­kav sus­tav ovr­ha, ni­ti poz­na­je

Alek­si­ćev aman­d­man: cen­zus is­pod kojeg ni­je mo­gu­ća ovr­ha di­ći s 20.000 na 50.000 ku­na

blo­ka­du ra­ču­na. Blo­ka­de ra­ču­na pri­mje­nju­ju se ti­je­kom is­tra­ga o pra­nju nov­ca, ma­fi­ji, a kod nas na pris­toj­nim obi­te­lji­ma ko­je su doš­le u fi­nan­cij­ske pro­ble­me – is­ti­če M. Ker­va­tin te na­po­mi­nje da drug­dje ne­ma šan­se da se “pri­vat­na li­ca” po­put jav­nih bi­ljež­ni­ka ili Fi­ne uklju­če u taj pro­ces. Do ne­kog bo­ljeg za­kon­skog rje­še­nja aman­d­ma­ne na ovo ulo­žit će i sa­bor­ski zas­tup­nik Sna­ge Goran Alek­sić: na pr­vom je mjes­tu po­di­za­nje cen­zu­sa is­pod kojeg ni­je mo­gu­ća ovr­ha nad ne­kret­ni­nom s 20.000 na 50.000 ku­na, ali i ne­mo­guć­nost ovr­he nad ne­kret­ni­nom ako je re­zul­tat du­ga po kre­di­tu s pro­mje­nji­vom ka­ma­tom ako je ban­ka ni­je ugo­vo­ri­la u do­go­vo­ru s duž­ni­kom. Tra­žit će i da duž­nik pi­smom na­mje­re može iz­ja­vi­ti da vi­še ne može ot­pla­ći­va­ti dug u ko­jem pos­to­ji ne­kret­ni­na pod hi­po­te­kom i da mu se omo­gu­ći pro­da­ja te ne­kret­ni­ne za 80% vri­jed­nos­ti pre­os­ta­log du­ga ti­je­kom tri mje­se­ca i ot­pla­ta pre­os­ta­lih 20% no­vim kre­di­tom. Aman­d­ma­nom će zah­ti­je­va­ti i od­go­du ovr­he do pra­vo­moć­nos­ti pre­su­de ako duž­nik vo­di pos­tu­pak zbog ne­po­šte­nih odre­da­ba u ugo­vo­ru o kre­di­tu.

De­lo­ža­ci­ja kak­va pri­je­ti bi­lo ko­me od 330.000 blo­ki­ra­nih gra­đa­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.