Ko­je vam je vo­će omi­lje­no?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ANICA OŠTARČEVIĆ umi­rov­lje­ni­ca

Vo­lim ja­bu­ke i je­dem ih či­ta­vu go­di­nu. No, lje­ti vo­lim lu­be­ni­ce. To je pra­vo ljet­no vo­će, ima ih u svim tr­go­vi­na­ma.

BARBARA JURKOVIĆ umi­rov­lje­ni­ca

Bre­sk­ve su mi omi­lje­no vo­će. Ia­ko bih ih naj­ra­di­je je­la i zi­mi, ta­da ipak bi­ram vo­će ko­je je ak­tu­al­no, se­zon­sko.

PETRA GOJAK ma­tu­ran­ti­ca

Lje­ti obo­ža­vam lu­be­ni­ce i ja­go­de, to mi je naj­dra­že vo­će. Pre­zi­mim uz ja­bu­ke i ba­na­ne, ono če­ga ima u du­ća­ni­ma.

SANJA SILA dipl. oec

Obo­ža­vam lu­be­ni­ce, di­nje, treš­nje. Zi­mi man­da­ri­ne i ja­bu­ke. Uglav­nom je­dem se­zon­sko vo­će. (sb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.