Pi­što­lji sprem­ni za upo­ra­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U pro­sje­ku sva­ki tje­dan jed­no di­je­te mla­đe od 12 go­di­na u SAD-u umre zbog slu­čaj­ne ne­sre­će iz­a­zva­ne va­tre­nim oruž­jem. Čak 38% vlas­ni­ka oruž­ja ima la­ko dos­tu­pan pi­štolj u ku­ći. Za 67% vlas­ni­ka glavni raz­log dr­ža­nja pi­što­lja je za­šti­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.