Pet stva­ri hit­no pro­mi­je­ni­ti u ovr­š­nom za­ko­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1 Uki­nu­ti Fi­nu

Pre­ba­ci­ti ovr­he na su­do­ve uz uvo­đe­nje cen­tra­li­zi­ra­nog sus­ta­va e-ovr­ha ko­ji će one­mo­gu­ći­ti da se za sva­ki ra­čun po­kre­će no­va ovr­ha

2 Uki­nu­ti tro­ško­ve

Duž­nik nad ko­jim se pro­vo­di ovr­ha tre­ba pla­ća­ti sa­mo ka­ma­tu i glav­ni­cu, a u tre­nu­tač­noj si­tu­aci­ji ne bi smje­li na­pla­ći­va­ti ni sud­sku pris­toj­bu

3 Mi­ni­mal­na pri­ma­nja

Uki­nu­ti sta­vak za­ko­na ko­ji omo­gu­ća­va ovr­hu pri­ma­nja ni­žih od 3600 ku­na: taj iz­nos pred­stav­lja mi­ni­mum za dos­to­jans­tven ži­vot

4 Uki­nu­ti blo­ka­de

Mo­guć­nost blo­ka­de ra­ču­na ne pos­to­ji u dru­gim dr­ža­va­ma EU kao dio ovr­š­nog pos­tup­ka: ovr­ša­va se iz­nos dos­tu­pan na ra­ču­nu bez blo­ka­de

5 Na­kon 5 go­di­na ot­pi­si

Sve ovr­š­ne pos­tup­ke du­lje od 5 go­di­na “otvo­ri­ti i za­tvo­ri­ti” (i pos­tup­ke u ti­je­ku na 330 ti­su­ća blo­ki­ra­nih), a ne­na­pla­će­no u tom raz­dob­lju ot­pi­sa­ti

Tr­go­vač­ki sud Mis­lav Ko­la­ku­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.