Pro­ti­ve se pro­mje­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SDP-ov Or­sat Mi­lje­nić pro­tiv je pro­mje­ne ime­na Tr­ga. – Hr­vat­ski an­ti­fa­ši­zam bio je me­đu naj­ja­či­ma u Eu­ro­pi i svi ci­vi­li­zi­ra­ni na­ro­di po­no­se se svo­jim an­ti­fa­šiz­mom pa i vo­đa­ma an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be. Ono što se do­ga­đa­lo u an­ti­fa­šis­tič­koj bor­bi ko­ju je Ti­to pre­dvo­dio ap­so­lut­no po­dra­zu­mi­je­va trg i to je­dan od ve­ćih i ljep­ših u Za­gre­bu – ka­že Mi­lje­vić.

HNS-ova An­ka Mrak Ta­ri­taš i da­lje je pro­tiv pro­mje­ne ime­na Tr­ga. – Os­ta­jem pri onom što sam go­vo­ri­la u kam­pa­nji. Ime tre­ba os­ta­ti kak­vo jest i da po­vi­jest ka­že svoje – ka­že Mrak Ta­ri­taš. Uvje­re­na je da je Ban­dić na pro­mje­nu ime­na pris­tao is­klju­či­vo ka­ko bi osi­gu­rao ve­ći­nu u Skup­šti­ni, a na­po­mi­nje da bi o Tr­gu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske grad­ske vlas­ti tre­ba­le raz­go­va­ra­ti s Vla­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.