Uz re­gis­tar stvar­nih vlas­ni­ka tvrt­ki uvo­di se i nad­zor po­li­ti­ča­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net

Ban­ke će mo­ra­ti pra­ti­ti fi­nan­cij­ske tran­sak­ci­je i pre­mi­je­ra, pred­sjed­ni­ce, mi­nis­ta­ra... i pri­ja­vi­ti pri­mi­je­te li ne­što sum­nji­vo To­mis­lav Kras­nec Rok u ko­jem su dr­ža­ve čla­ni­ce tre­ba­le u svo­ja na­ci­onal­na za­ko­no­dav­s­tva pre­ni­je­ti 4. di­rek­ti­vu o bor­bi pro­tiv pra­nja nov­ca is­te­kao je ju­čer, pod­sje­ti­la je Eu­rop­ska komisija. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma s web-stra­ni­ce Hr­vat­skog sa­bo­ra, hr­vat­ski za­kon ko­ji pre­no­si tu di­rek­ti­vu u pr­vom je či­ta­nju i još ni­je usvo­jen. Kad bu­de usvo­jen, taj će za­kon i u Hr­vat­sku pre­ni­je­ti no­vos­ti ko­je do­no­si eu­rop­ska di­rek­ti­va, me­đu ko­ji­ma je i obve­za ba­na­ka da du­bin­skim ana­li­za­ma pro­cje­nju­ju ri­zik sva­ke stran­ke ko­ja bi mo­gla bi­ti uklju­če­na u pra­nje nov­ca ili fi­nan­ci­ra­nje te­ro­riz­ma. Još je jed­na no­vost us­pos­ta­va re­gis­tra stvar­nih vlas­ni­ka po­du­ze­ća. Dr­ža­ve su obvez­ne pro­pi­sa­ti prav­nim oso­ba­ma u ko­ji­ma je vlas­niš­tvo skri­ve­no da pri­ba­ve i ču­va­ju toč­ne in­for­ma­ci­je o to­me tko je pra­vi vlas­nik skri­ven iza ne­kog udje­la. U Hr­vat­skoj će taj re­gis­tar ope­ra­tiv­no vo­di­ti Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja, piše u pri­jed­lo­gu iz­mje­na za­ko­na. No­vost je i to da će ban­ke ima­ti obve­zu pra­ti­ti fi­nan­cij­ske tran­sak­ci­je i do­ma­ćih (a ne sa­mo stra­nih kao pre­ma do­sa­daš­njem za­ko­nu) “po­li­tič­ki iz­lo­že­nih oso­ba”, što zna­či i hr­vat­skog pre­mi­je­ra, pred­sjed­ni­ce, mi­nis­ta­ra i dru­gih naj­vi­ših po­li­tič­kih duž­nos­ni­ka. Pri­mi­je­te li ban­ke ne­što sum­nji­vo na ra­ču­ni­ma tak­vih kli­je­na­ta, obvez­ne su, pre­ma eu­rop­skoj di­rek­ti­vi, iz­vi­jes­ti­ti Ured za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca. Pos­lo­va­nje s go­to­vi­nom za prav­ne ili i fi­zič­ke osobe ko­je obav­lja­ju re­gis­tri­ra­nu dje­lat­nost bit će ogra­ni­če­no na mak­si­mal­no 75.000 ku­na. Do­sad je to ogra­ni­če­nje bi­lo 105 ti­su­ća ku­na.

Je­an-Cla­ude Jun­c­ker, šef EK: Rok za us­kla­đi­va­nje s di­rek­ti­vom je is­te­kao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.