Is­pri­ka gos­po­di­nu Mar­ku Vu­ko­vi­ću i či­ta­te­lji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Ve­čer­njem lis­tu od 25. lipnja u tek­s­tu Top 100 naj­moć­ni­jih lju­di u Hr­vat­skoj po­greš­no je na­pi­sa­no ime suv­las­ni­ka kar­lo­vač­ke tvrt­ke HS pro­dukt Mar­ka Vu­ko­vi­ća. Umjes­to Mar­ko na­pi­sa­no je Mi­lan. Is­pri­ča­va­mo se zbog ne­na­mjer­ne po­gre­ške.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.