Ovr­ha od­go­đe­na, ago­ni­ja ma­log Ce­sa­rea se nas­tav­lja

SPLIT NA NOGAMA

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Sla­vi­ca Vu­ko­vić sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net SPLIT

No­va ovr­ha bit će za­ka­za­na za mje­sec-dva To­ma­še­vić: Za na­vi­jač­ko oz­ra­čje tu ne­ma mjes­ta

Pred zgra­dom u Spli­tu gdje dje­čak ži­vi s maj­kom, ba­kom i dje­dom oku­pi­lo se 2000 lju­di. No­va ovr­ha bit će za­ka­za­na za mje­sec, dva

– Dijete je u šo­ku! Ovo je tra­ge­di­ja što ins­ti­tu­ci­je ra­de! So­ci­jal­na skrb ni­šta ne ra­di, ovo je sra­mo­ta. U 10.30 tre­bao je do­ći psi­ho­log i odje­dan­put se sve od­ga­đa. Zbog če­ga? Dijete sve do­živ­lja­va vr­lo te­ško, a ma­ma se dr­ži – re­kao je Ivan Ku­luz, djed Ce­sa­rea Ave­na­ti­ja, sed­mo­go­diš­njeg dje­ča­ka ko­ji je u uto­rak tre­bao bi­ti odvo­jen od maj­ke Ni­ne Ku­luz i pre­dan ocu Ale­ssan­dru Ave­na­ti­ju, s ko­jim bi tre­bao oti­ći ži­vje­ti u Ita­li­ju.

Go­di­ne skri­va­nja

Maj­ka Ni­na Ku­luz po­bje­gla je s njim iz Ita­li­je u Split ka­da je imao go­di­nu i pol da­na. Ta­li­jan­ski sud do­di­je­lio je ro­di­te­lji­ma za­jed­nič­ko skr­b­niš­tvo, ali je i odre­dio da dje­čak tre­ba ži­vje­ti u Ita­li­ji, na oče­voj adre­si. Maj­ka ga ni­je vra­ti­la, već se s njim če­ti­ri go­di­ne skri­va­la u BiH te je za njom MUP iz­dao tje­ra­li­cu. Proš­le je­se­ni pre­da­la se po­li­ci­ji u Spli­tu. Su­di joj se zbog pro­tu­prav­nog odvo­đe­nja, a dje­čak ži­vi s njom i nje­zi­nim ro­di­te­lji­ma u Spli­tu gdje je za­vr­šio pr­vi raz­red. Split­ski Op­ćin­ski sud u uto­rak je tre­bao pro­ves­ti dru­gu za­ka­za­nu ovr­hu nad dje­te­tom, te­me­ljem od­lu­ke da Ce­sa­re mo­ra ži­vje­ti u Ita­li­ji, zbog če­ga se već ti­je­kom no­ći pred zgra­dom u ko­joj ži­vi na split­skim Pu­jan­ka­ma oku­pio ve­lik broj lju­di ko­ji su doš­li pru­ži­ti pot­po­ru Ni­ni Ku­luz i Ce­sa­reu. – Hva­la vam. Ja sam di­da ma­log Ce­sa­rea. Mo­lim vas, ako vas bu­de­mo tre­ba­li... – re­kao je Ivan Ku­luz, a okup­lje­ni su skan­di­ra­li “Tu smo!” i pje­va­li “Zo­vi, sa­mo zo­vi”. Na­ime, ovr­ha je od­go­đe­na i opet će bi­ti za­ka­za­na za mje­sec-dva. Me­đu pro­s­vjed­ni­ci­ma bi­la je i Se­ve­ri­na, ko­ja je sti­gla sa su­pru­gom, a do­šao je i Go­ran Ka­ran. – Znam da sva­ka maj­ka že­li obi­telj, mu­ža i dom. Maj­ka je stup obi­te­lji. Ka­da je že­na mo­ra­la bje­ža­ti, zna­či da je pr­vo spa­ša­va­la dijete ka­ko bi ga za­šti­ti­la. Ne bje­ži se od ko­la­ča. Mo­že­te on­da mis­li­ti što je ona sve pro­ži­vje­la. Ni­na Ku­luz ni­je mo­gla ići u Ita­li­ju, ni­je ima­la nov­ca. Na­dam se da će da­nas bi­ti sve u re­du – rek­la je Se­ve­ri­na ko­ja je or­ga­ni­zi­ra­la do­la­zak auto­bu­sa iz Za­gre­ba. U Split su sti­gli auto­bu­si iz Ma­kar­ske, Za­dra i os­ta­lih di­je­lo­va Dal­ma­ci­je, a u pro­s­vjed su se uklju­či­li bra­ni­te­lji, Tor­ci­da, mo­tok­lu­bo­vi, tak­sis­ti... Ia­ko se do 11 sa­ti, ka­da je ovr­ha tre­ba­la bi­ti pro­ve­de­na, oku­pi­lo oko 2000 lju­di, po­li­ci­ja ni­je ima­la po­tre­be ure­do­va­ti.

Ne ko­men­ti­ra­ju pos­tup­ke

Mi­šo Ži­va­ljić, od­vjet­nik Ni­ne Ku­luz, re­kao nam je ka­ko mu ni­je poz­nat raz­log od­go­de, ali nes­luž­be­no sma­tra da se ni­su stvo­ri­li uvje­ti da dje­ča­ka pre­gle­da li­ječ­nik, od­nos­no psi­hi­ja­tar, što za­kon pro­pi­su­je. – At­mo­sfe­ra u sta­nu bi­la je groz­na. Svi su bi­li utu­če­ni, dva sa­ta proš­la su u iš­če­ki­va­nju. Idem na sud, vi­djet ću o ko­jim se uvje­ti­ma ra­di, još ni­sam do­bio rje­še­nje – re­kao nam je Ži­va­ljić, ko­ji ne vje­ru­je da je raz­log što ni­je bi­lo pre­vo­di­te­lja, o če­mu se na­ga­đa­lo me­đu okup­lje­ni­ma. Nas­ta­vit će prav­nu bit­ku. Že­li re­vi­zi­ju pos­tup­ka. U Split je do­šao dje­ča­kov otac Ale­ssan­dro Ave­na­ti ko­ji je dijete tre­bao pre­uze­ti, na­vod­no i ge­ne­ral­ni kon­zul Ita­li­je Pa­olo Pal­min­te­ri, ali ni­su se po­ja­vi­li pred zgra­dom. Za ko­men­tar si­tu­aci­je že­lje­li smo pi­ta­ti pra­vo­bra­ni­te­lji­cu za dje­cu Iva­nu Mi­las Kla­rić, no ona je u ino­zem­s­tvu, na služ­be­nom pu­tu, i me­di­je je pre­ko ure­da glas­no­go­vor­ni­ce upu­ti­la na Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa, gdje su ot­klo­ni­li tu mo­guć­nost jer ne smi­ju ko­men­ti­ra­ti sud­ske pos­tup­ke. Ži­va­ljić tvr­di da je u Ce­sa­re­ovu slu­ča­ju pre­kr­še­na Me­đu­na­rod­na ko­nven­ci­ja o pra­vi­ma dje­te­ta jer nje­ga nit­ko ni­je ni­šta pi­tao ka­da su su­do­vi do­no­si­li od­lu­ke. Ko­men­tar dje­čje pra­vo­bra­ni­te­lji­ce ni­je mo­gu­će do­bi­ti, a u ra­ni­jim iz­ja­va­ma uop­će­no se po­zi­va­la na pro­vo­đe­nje sud­skih od­lu­ka. Mi­nis­tri­ca de­mo­gra­fi­je, obi­te­lji, mla­dih i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke Na­da Mur­ga­nić ne že­li ko­men­ti­ra­ti po­je­di­na­čan slu­čaj u ovoj fa­zi pos­tup­ka, ka­ko je na­ve­la. U split­skom Cen­tru za so­ci­jal­nu skrb doz­na­li smo da je bio spre­man či­tav tim – ovr­ši­telj, psi­hi­ja­tar i dva dje­lat­ni­ka Cen­tra, ali ni­je bi­lo uvje­ta za nji­ho­vo pos­tu­pa­nje.

Od­vjet­nik: At­mo­sfe­ra u sta­nu bi­la je groz­na. Svi su bi­li utu­če­ni, dva sa­ta proš­la su u iš­če­ki­va­nju

SEVERININA PODRŠKA Pje­va­či­ca Se­ve­ri­na, ko­ja je or­ga­ni­zi­ra­la do­la­zak auto­bu­sa iz Za­gre­ba, doš­la je sa su­pru­gom. – Ka­da je že­na mo­ra­la bje­ža­ti, zna­či da je pr­vo spa­ša­va­la dijete ka­ko bi ga za­šti­ti­la – po­ru­či­la je pje­va­či­ca

Sli­ka iz sret­ni­jih vre­me­na: Ce­sa­re s maj­kom Ni­nom Ku­luz i ocem Ale­ssan­drom Ave­na­ti­jem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.