Ra­đa: Da je Da­rio Ša­rić Ame­ri­ka­nac, bio bi no­vak go­di­ne

Naj­bo­ljim no­va­kom NBA li­ge pro­gla­šen je Mal­colm Brog­don, ia­ko je imao sla­bi­ju sta­tis­ti­ku od Ša­ri­ća, pa su na­vi­ja­či gnjev­ni: “Ovo je ne­mo­gu­će, Ša­rić je po­kra­den!”, “Pljač­ka, oči­gled­na i jed­nos­tav­na.” “To je ne­mo­gu­će. Raz­ni­je­li ste mi mo­zak.”

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Dra­žen Braj­dić ZAGREB

Tre­ner go­di­ne je D’An­to­ni (Ho­us­ton), de­fen­zi­vac go­di­ne Gre­en (War­ri­ors), naj­bo­lji šes­ti igrač Gor­don (Ho­us­ton)... Prem­da je imao sve ele­men­te da to bu­de baš on, Sixer Da­rio Ša­rić, na­ža­lost, ni­je iz­a­bran za no­va­ka go­di­ne u NBA li­gi. Ta po­čast pri­pa­la je bra­ni­ču Milwa­ukee Buc­k­sa Mal­col­mu Brog­do­nu pa je, sa stra­ne za­go­vor­ni­ka li­ka i dje­la hr­vat­skog ko­šar­ka­ša, na druš­tve­nim mre­ža­ma doš­lo do bur­nih re­ak­ci­ja: - Ša­rić je po­kra­den. - Pljač­ka. Oči­gled­na i jed­nos­tav­na. - To je ne­mo­gu­će. Raz­ni­je­li ste mi mo­zak. Bi­lo je i ar­gu­men­ti­ra­nih pi­ta­nja. - Ka­ko je mo­gu­će da je no­vak go­di­ne net­ko tko ni­je ni­jed­nom bio no­vak mje­se­ca? I do­is­ta, pro­tu­kan­di­da­ti Em­bi­id

(3) i Ša­rić (2), bi­li su to po vi­še pu­ta, a ono što još ide u pri­log Ša­ri­ću sva­ka­ko je i bo­lji koš-uči­nak, kao i to što je “dvoz­na­men­kast” bio 53 pu­ta u od­no­su na Brog­do­no­vih 43. Brog­do­nu ni­je iš­la u pri­log ni či­nje­ni­ca da igrač ko­ji ula­zi s klu­pe tu na­gra­du ni­kad ni­je osvo­jio, što po­t­vr­đu­ju i po­da­ci ve­za­ni uz ime­na nje­go­vih pret­hod­ni­ka kao što su Karl-An­t­hony Towns (82 star­ta u 82 utak­mi­ce), An­drew Wig­gins (82 od 82), Mic­ha­el Car­ter-Wil­li­mas (70 od 70), Da­mi­an Lil­lard (82 od 82)..., a Brog­don je star­tao u sa­mo 27 od 74 utak­mi­ce.

Shaq i Bar­k­ley bi­li za Da­ri­ja

No, Brog­do­nu je iš­lo u pri­log to što je igrao za mom­čad ko­ja je iz­bo­ri­la do­igra­va­nje i u to­me dao zna­ča­jan do­pri­nos. Ne­ma atrak­tiv­ne sta­tis­ti­ke, igrač je s naj­ni­žim pro­sje­kom ko­še­va ko­ji je ikad osvo­jio tu na­gra­du, no sva­ku je iz­gub­lje­nu lop­tu kom­pen­zi­rao sa tri do­da­va­nja za koš. No, vi­še od to­ga na gla­sa­če, a to su bi­li sport­ski no­vi­na­ri, utje­ca­la je za­ci­je­lo topla ljud­ska pri­ča ko­ja ide uz Brog­do­na i o če­mu je on u svom go­vo­ru za­hva­le i sam ne­što re­kao. - Ovo po­sve­ću­jem svi­ma oni­ma ko­ji su pod­ci­je­nje­ni, ko­ji su iz­a­bra­ni u dru­gom kru­gu NBA draf­ta. Na is­tom tra­gu je i Da­li­bor Ba­ga­rić, ko­šar­kaš s tro­go­diš­njim sta­žem u Chi­ca­go Bul­l­si­ma: - Ni­je mi jas­no po ko­jim kri­te­ri­ji­ma su to ame­rič­ki no­vi­na­ri iz­gla­sa­li, ako Da­rio ima bo­lju sta­tis­ti­ku. Tko zna, mo­žda mu bo­lje sto­ji dres. Uos­ta­lom, čak su i Bar­k­ley i Shaq svoj glas da­li Da­ri­ju. No, lako je mo­gu­će da su no­vi­na­ri htje­li na­pra­vi­ti pri­ču od to­ga što je Brog­don iz­a­bran tek u dru­gom kru­gu draf­ta, da se po­ka­že da ni­je sve u to­me da bu­deš iz­a­bran u pr­vom kru­gu jer dru­gi ne jam­či pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra. Ne­prav­da je to prema Ša­ri­ću ko­ji će to pri­hva­ti­ti kao iz­a­zov i još snaž­ni­je ući u slje­de­ću se­zo­nu. Gordan Giriček, ko­ji ima šes­to­go­diš­nje NBA is­kus­tvo, o to­me slu­ča­ju ka­že: - Za tak­vu od­lu­ku ame­rič­kih no­vi­na­ra mo­že bi­ti ne­ko­li­ko raz­lo­ga. Ni­sam si­gu­ran, no mo­žda je u pi­ta­nju ame­rič­ko čis­tuns­tvo. Mo­žda oni jed­nos­tav­no šti­te svoj pro­izvod. Dru­ga je mo­ja te­za da oni mis­le da je Brog­don imao ve­ći efekt na svo­ju mom­čad, ko­ja je uš­la i u do­igra­va­nje, ne­go Da­rio na svo­ju. Žao mi je što Ša­rić ni­je iz­a­bran, no on je i sam re­kao da mu to ni­je pro­blem, da mu ni­je do po­je­di­nač­nih tro­fe­ja, već da ho­će bi­ti bo­lji iz se­zo­ne u se­zo­nu. Da­rio ima igrač­ki po­nos i inat i on će, vje­ru­jem, već u slje­de­ćoj se­zo­ni po­ku­ša­ti do­ka­za­ti da je bo­lji igrač od Brog­do­na. A da je hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac bo­lji od bra­ni­ča Milwa­ukee Buc­k­sa pot­pu­no je uvje­ren Dino Ra­đa, ko­šar­kaš ko­ji je če­ti­ri se­zo­ne bra­nio bo­je Bos­ton Cel­tic­sa. Uos­ta­lom, upra­vo je i on do­ži­vio ne­prav­du ka­da je u se­zo­ni 1995./1996. na All-Star utak­mi­cu po­zvan Juwan Howard, a imao je lo­ši­ju sta­tis­ti­ku od hr­vat­skog cen­tra (18,9 ko­še­va, 9,5 sko­ko­va). - Da­rio je bo­lji igrač od Brog­do­na i mis­lim da će mu ovo slje­de­će se­zo­ne bi­ti sa­mo mo­tiv vi­še da to i do­ka­že. Čim smo ga pi­ta­li što mis­li o od­lu­ci ame­rič­kih no­vi­na­ra, Dino je uz­vra­tio pro­tu­pi­ta­njem? - A ko­je je na­ci­onal­nos­ti Brog­don? Ame­ri­ka­nac!? On­da vam je valj­da sve jas­no. Da je bi­la ne­ka ogrom­na raz­li­ka u sta­tis­ti­ci, ne bi to uči­ni­li, no s ob­zi­rom na to da su pa­ra­me­tri bi­li bli­zu, pre­su­di­la je pu­tov­ni­ca.

Me­lo­dra­ma­tič­ni Wes­t­bro­ok

Ni­su li mo­žda ame­rič­ki no­vi­na­ri ovaj put jed­nos­tav­no se­bi iz­a­bra­li pri­ču ko­ja im se či­ni bo­ljom? - Zar ni­je su­per pri­ča i Ša­rić ko­ji je do­šao iz Eu­ro­pe, bez is­kus­tva s ko­le­dža. Do­bra pri­ča se uvi­jek mo­že slo­ži­ti. Uos­ta­lom, da ja, pri­mje­ri­ce, u Hr­vat­skoj bi­ram tko je naj­bo­lji igrač pr­vens­tva, Ša­rić ili ne­ki Ame­ri­ka­nac, vje­ro­jat­no bih i ja iz­a­brao svog su­na­rod­nja­ka. Pri­red­ba na ko­joj su la­ure­ati pos­ta­li Gi­an­nis An­te­to­ko­um­po (igrač ko­ji je naj­vi­še na­pre­do­vao), Eric Gor­don (šes­ti igrač), Mi­ke D’An­to­ni ( tre­ner), Draymond Gre­en (de­fen­zi­vac) i Bob Myers (War­ri­ors, duž­nos­nik) odr­ža­na je u New Yor­ku, u dvo­ra­ni Bro­ok­lyn Net­sa. A na ci­je­loj toj fe­šti, or­ga­ni­zi­ra­noj pr­vi put, i to u oska­rov­skom sti­lu, naj­e­mo­tiv­ni­ji bio je do­bit­nik na­gra­de za naj­ko­ris­ni­jeg igra­ča se­zo­ne Ru­ssell Wes­t­bro­ok (MVP). Na po­zor­ni­ci bio je me­lo­dra­ma­ti­čan te u su­za­ma re­kao: - Hva­la ro­di­te­lji­ma ko­ji su me vo­zi­li na tre­ning, bra­tu ko­ji je upra­vo di­plo­mi­rao i moj je uzor. Ot­ka­ko sam ušao u ovu li­gu, on mi je na po­lu­vre­me­nu sva­ke utak­mi­ce u ko­joj sam igrao slao po­ru­ku. Mo­ja ži­vot­na dru­ži­ca naj­bo­lja je su­pru­ga ko­ju si mu­ška­rac mo­že po­že­lje­ti jer se to­li­ko žr­tvo­va­la za me­ne i tru­di­la da os­ta­nem na pra­vom ko­lo­si­je­ku. Na kra­ju je Wes­t­bro­ok do­dao i slje­de­će: - Ni­sam mis­lio da ću ovo ikad re­ći, no hva­la i no­vi­na­ri­ma. Oni su gla­so­va­li za me­ne. A oni su “kriv­ci” i za to što Da­rio Ša­rić ni­je no­vak go­di­ne. Od dvo­ji­ce kan­di­da­ta, me­đu ko­ji­ma je je­dan (Ša­rić) imao bla­gu pred­nost, od­lu­či­li su se za svo­ga su­na­rod­nja­ka. Valj­da im je iš­lo na živ­ce to što su u naj­bo­ljoj pe­tor­ci čak če­ti­ri stran­ca. Ša­rić je Hr­vat, Em­bi­id Ka­me­ru­nac, Hi­eld Ba­ha­mac a Her­nan­go­mez Špa­njo­lac. Dak­le, vi­še se ima što za­mje­ri­ti NBA iz­vjes­ti­te­lji­ma ne­go NBA li­gi kao tak­voj, no i njoj ide na du­šu to što je, pri­je dva mje­se­ca, na stra­ni­ca­ma služ­be­nog por­ta­la li­ge objav­ljen tekst ko­ji fa­vo­ri­zi­ra Brog­do­na.

Da­rio je bo­lji igrač od Brog­do­na i slje­de­će se­zo­ne će mu sve ovo bi­ti mo­ti­va­cij­sko go­ri­vo da to i do­ka­že DINO RA­ĐA biv­ši NBA ko­šar­kaš Mo­žda Ame­ri­kan­ci šti­te svoj pro­izvod. Dru­ga je te­za da mis­le da je Brog­don imao ve­ći efekt na svo­ju mom­čad GORDAN GIRIČEK biv­ši NBA ko­šar­kaš Da­rio ima bo­lju sta­tis­ti­ku, ne znam ka­ko su to no­vi­na­ri iz­gla­sa­li. Mo­žda Brog­do­nu bo­lje sto­ji dres... DA­LI­BOR BA­GA­RIĆ biv­ši NBA ko­šar­kaš

Em­bi­id i Brog­don uz na­šeg Ša­ri­ća bi­li su naj­ve­ći fa­vo­ri­ti za na­gra­du naj­bo­ljem ro­oki­eju NBA li­ge. Na kra­ju je tro­fej, mno­gi ka­žu ne­zas­lu­že­no, do­bio Brog­don, ko­ji je star­tao u sa­mo 27 od 74 utak­mi­ce za svoj Mil­lwa­ukee

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.